546-0499/01 – Waste Management II (HospOII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits9
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou hospodaření s odpady s důrazem na termické zneškodňování odpadů, biologické odpady a způsoby nakládání s nimi, výstavbu a rekultivaci skládek, znalost technik a technologií, používaných v odpadovém hospodářství. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti hospodaření s odpady.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, tepelnému zpracování odpadů, biologickým metodám odstraňování odpadů, kompostování, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Compulsory literature:

Hlavatá, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8. Kuraš, M. Odpadové hospodářství.Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství I : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 130 s. : il. ISBN 80-248-1245-2. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství II : (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 179 s. : il. ISBN 978-80-248-1645-6. Juchelková, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Girczys, J. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 - 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. Obroučka, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. Chriašteľ, L. Recyklácia odpadov. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Rybín, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Straka, F., et.al. Bioplyn.Praha : Gas, 2006 - 706 s. : il. ISBN 80-7328-090-6. Kouďa, J. et al. Bioplynové stanice s mokrým procesem. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2008 - 119 s. : il. ISBN 978-80-87093-33-7.

Recommended literature:

Pichtel, J.Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 659 s. : il. ISBN 0-8493-3525-6. Waste management & research / published under the auspice of ISWA - International Solid Wastes Association. - London : Sage Publications, 1983- ISSN 0734-242X (print)1096-3669 (online). Wzorek, Z., et al. Waste recycling. Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2005 - 202 s. : il. ISBN 83-89174-83-9. Pichtel, J.Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 659 s. : il. ISBN 0-8493-3525-6. 13th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2009, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I, II, III, IV / [editors Fečko Peter, Čablík Vladimír]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 - 318 s. : il., ISBN 978-80-248-1994-5, 978-80-248-1995-2, 978-80-248-1996-9, 978-80-248-2018-7. Damohorský, M., et. al. Právo životního prostředí Praha : C.H. Beck, 2007 - xlii, 599 s. ISBN 978-80-7179-498-1. Filip, J., Kotovicová, J.,Božek, F. Komunální odpad a skládkování. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X. Filip, J.,Oral, J. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
546-0498 HospOI Waste Management I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Termické metody zneškodňování odpadů Spalování odpadů Spalitelné odpady Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů 2. Biologické způsoby zpracování odpadů Průběh kompostování Základní podmínky kompostování Vermikompostování Druhy kompostu Separování a kompostování komunálního bioodpadu Optimalizace surovinové skladby kompostu Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace Nakládání s bioodpady - možnosti využití Anaerobní rozklad Biodegradace 3. Skládkování odpadů Legislativní předpisy skládkování odpadů Zásady řízeného skládkování Procesy probíhající ve skládkách Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky Těleso skládky (drenážní systémy, odvodňování, izolační fólie atd.) Složení průsakových vod Plyn ze skládky (vznik, jímání, zpracování – využití) Metody průzkumu skládek Ekologická působení skládek TKO a jejich rekultivace Skládky kalů z čistíren odpadních vod Vlastní technologie skádkování kalů 4. Fyzikálně-chemické způsoby likvidace odpadů Typy nebezpečných chemických odpadů Přepracování nebezpečných odpadů Solidifikace (zpevňování) odpadů Jiné způsoby zneškodňování Cvičení: 1. Výpočty spalovacích procesů 2. Výpočty spalovacích procesů 3. Exkurze – spalovna 4. Laboratorní cvičení: Stanovení spalného tepla a výhřevnosti jednotlivých vybraných typů odpadů 5. Výpočet surovinové skladby kompostů 6. Exkurze – ENVI Brno 7. Praktická aplikace legislativních předpisů - Výpočty poplatků za ukládaní odpadů 8. Simulace výběru vhodné lokality pro skládku NO na základě GIS 9. Exkurze - skládka 10.Laboratorní cvičení: Stanovení výluhů neznámých vzorků odpadů 11.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 12.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 13.Zápočtový týden

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.