546-0499/03 – Waste Management II (HospOII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits8
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou hospodaření s odpady s důrazem na termické zneškodňování odpadů, biologické odpady a způsoby nakládání s nimi, výstavbu a rekultivaci skládek, znalost technik a technologií, používaných v odpadovém hospodářství. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti hospodaření s odpady.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, tepelnému zpracování odpadů, biologickým metodám odstraňování odpadů, kompostování, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Compulsory literature:

Hlavatá, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8. Kuraš, M. Odpadové hospodářství.Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství I : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 130 s. : il. ISBN 80-248-1245-2. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství II : (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 179 s. : il. ISBN 978-80-248-1645-6. Juchelková, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Girczys, J. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 - 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. Obroučka, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. Chriašteľ, L. Recyklácia odpadov. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Rybín, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Straka, F., et.al. Bioplyn.Praha : Gas, 2006 - 706 s. : il. ISBN 80-7328-090-6. Kouďa, J. et al. Bioplynové stanice s mokrým procesem. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2008 - 119 s. : il. ISBN 978-80-87093-33-7.

Recommended literature:

Pichtel, J.Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 659 s. : il. ISBN 0-8493-3525-6. Waste management & research / published under the auspice of ISWA - International Solid Wastes Association. - London : Sage Publications, 1983- ISSN 0734-242X (print)1096-3669 (online). Wzorek, Z., et al. Waste recycling. Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2005 - 202 s. : il. ISBN 83-89174-83-9. Pichtel, J.Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 659 s. : il. ISBN 0-8493-3525-6. 13th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2009, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I, II, III, IV / [editors Fečko Peter, Čablík Vladimír]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 - 318 s. : il., ISBN 978-80-248-1994-5, 978-80-248-1995-2, 978-80-248-1996-9, 978-80-248-2018-7. Damohorský, M., et. al. Právo životního prostředí Praha : C.H. Beck, 2007 - xlii, 599 s. ISBN 978-80-7179-498-1. Filip, J., Kotovicová, J.,Božek, F. Komunální odpad a skládkování. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X. Filip, J.,Oral, J. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
546-0498 HospOI Waste Management I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner