546-0501/02 – Legislativa životního prostředí EU a ČR (LŽPEUaČR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Marcela Davidová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Davidová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit problematiku životního prostředí z legislativního hlediska, podle jejího zaměření. Zaměřit se na úlohu práva v ochraně ŽP, v jednotlivých složkách ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

1) Stav životního prostředí světově 2) Souvislosti státní ekologické politiky 3) Stav životního prostředí a jeho složek v ČR 4) Prameny práva životního prostředí 5) Právo živ. prostředí a zákl. právní principy ochrany živ. prostředí, prameny právní úpravy 6) Nástroje ochrany životního prostředí 7) Organizace ochrany životního prostředí 8) Průřezové prostředky ochrany životního prostředí 9) Ochrana lidského zdraví ve vztahu k ochraně životního prostředí 10) Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 11) Právní odpovědnost v oblasti životního prostředí 12) Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny 13) Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva 14) Právní úprava ochrany půdy a zemědělského půdního fondu 15) Právní úprava ochrany lesů 16) Právní úprava ochrany vod 17) Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země 18) Právní úprava využívání ner. bohatství a využívání energie ve vztahu k živ. prostředí 19) Právní úprava nakládání s odpadky 20) Právní úprava před dalšími zvláštními zdroji 21) Právní úprava využívání jaderné energie 22) Hlavní mezinárodní úmluvy 23) Mezinárodní organizace

Povinná literatura:

www.ekolink.cz, www.enviweb.cz, www.podnikinfo.cu, www.cenia.cz, www.businessinfo.cz. Davidová, Marcela. Environmental Policy for Europe (elektronická verze) Dudová, Jana - Jančářová, Ilona - Pekárek, Milan - Průchová, Ivana. Právo životního prostředí. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 379 s. ISBN 8021039787. info Pekárek, Milan - Jančářová, Ilona. Právo životního prostředí. I. díl. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 108 s. Edice učebnic právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 287. ISBN 80-210-2784-3. info Evropské právo, základní dokumenty

Doporučená literatura:

Bell, S., Kružíková, E.,Mezřičský, V. Vybrané kapitoly práva životního prostředí, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, prezentace samostatné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní zajištění ochrany ŽP v ČR (Ústava ČR č.1/1993Sb., Listina základních práv a svobod). 2. Environmentální politika, vznik, druhy, cíle, subjekty, nástroje EP, regionální EP. 3. Legislativa ČR ve vztahu k ŽP (zákon o ŽP, o svobodném přístupu k informacím, o právu na informace o ŽP, o České inspekci ŽP, ČNR o Státním fondu ŽP). 4. Legislativa EU ve vztahu k ŽP (realizace zahr. vztahů, Evropské fondy, bilaterální vztahy, mezinárodní organizace, NATURA 2000), evropská politika ochrany ŽP (principy, nástroje, metody ochrany ŽP v EU). 5. Organizační uspořádání péče o ŽP (podle územního hlediska, podle rozsahu činností, podle charakteru moci). 6. Systém péče o ŽP ( právní předpisy pro ŽP - 1/1993 Sb., 2/1993 Sb., 17/1992 Sb., Občanský zákoník 47/1992 Sb., trestné činy a přestupky v oblasti ŽP, EIA, ekologický audit, stavební zákon, právní předpisy pro ochranu přírody), orgány státní správy ŽP. 7. Rozdělení zákonů a právních norem upravujících ochranu ŽP (ŽP všeobecně, ochrana vod, ovzduší, přírody, půdního fondu a lesního hospodářství, nakládání s odpady, geologie a hornictví, územní plánovaní a stavební řád, posuzování vlivů na ŽP, nakládaní s chemickými látkami, prevence závažných havárií, geneticky modifikované organismy, integrovaná prevence znečištění, energetika, ochrana klimatu). 8. Mezinárodní organizace působící v oblasti ochrany ŽP (Program OSN pro ŽP – UNEP, Agentura pro ochranu ŽP – EPA, Světová zdravotnická organizace Spojených národů – WHO, Evropská agentura pro ŽP – EEA, Světový svaz ochrany přírody – IUCN, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – EPOC) a zapojení ČR, cíle mezinárodní politiky, projekty. 9. Mezinárodní spolupráce v oblasti péče o ŽP, hlavní jednání a dohody směřující k řešení mezinárodních globálních ekologických problémů, mezinárodní úmluvy (Aarhuská úmluva, Ramsarská úmluva, Úmluva a ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Washingtonská úm. CITES, Bonnská úm., Bernská úm., UNCCD o boji proti desertifikaci v zemích postižených suchem, CBD o biologické rozmanitosti, Cartegenský protokol). 10. Systém environmentálního managementu a jeho zavádění - normy řady ISO 14000: EMS, EA (audit), EL (značení), EPE (hodnocení chování z hlediska ŽP), LCA (hodnocení životního cyklu), TD (názvosloví a definice). 11. Evropský soudní dvůr – posílení role Společenství v otázkách ŽP. 12. Zákon o Státním fondu ŽP ČR (příjmy fondu, programy fondu, odpovědnost obecních a městských úřadů). 13. Mezinárodní obchodovatelná emisní práva. 14. Ekologické daně. 15. Agenda 21 trvale udržitelný rozvoj.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní