546-0509/01 – Základy biotechnologií (ZBT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - chápat význam biotechnologie jako otevřené vědní disciplíny, poznat současné směry jejího vývoje se zaměřením na moderní průmysl, zpracování odpadů a environmentální biotechnologie - aplikovat získané vědomosti při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického a zdůvodnit význam nových biotechnologických poznatků pro společnost - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, pozorování dokumentovat nákresy a schématy s popisy, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologií a jejich aplikacemi v moderním průmyslu, při získávání a zpracování nerostných surovin a odpadů. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek pomocí biotechnologií, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Část přednášek je věnována objasnění složitosti buněčných genomů jako úvod k pochopení moderních biotechnologických metod využívající genové manipulace na buněčné úrovni. Přednášky doplňují praktická cvičení v laboratoři, která jsou zaměřená na zkoumání buněčné morfologie a fyziologie biotechnologicky aktivních organismů.

Povinná literatura:

FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, V. ČABLÍK a I. PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 CUSTERS, R. a kol. Průvodce biotechnologiemi. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 ŠUTA, M. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2

Doporučená literatura:

FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, A. SOCHORKOVÁ, M. PRAŠČÁKOVÁ, P. OVČAŘÍ, N. MUCHA a I. JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9 ALBERTS, B. et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na přednáškách - vypracování zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přednášených témat : 1.Úvod do studia biotechnologie. Způsoby dělení biotechnologií, využití mikroorganismů v klasických i moderních biotechnologiích, transgenní mikroorganismy 2.Základy cytologie – obecná stavba buňky. Chemické složení buňky, význam organických látek, přehled základních buněčných organel, vývojové rozdíly mezi prokaryontní a eukaryotní buňkou 3.Základy buněčné fyziologie. Buněčný cyklus, způsoby dělení buněk, základní metabolické dráhy, příjem a výdej látek buňkou, buněčná smrt 4.Nebuněčné formy – viroidy, priony. Základní vlastnosti prionů, patogenita prionů, významné prionové nákazy, preventivní opatření EU, význam viroidů 5.Nebuněčné organismy – viry. Morfologie virů, fáze infekce hostitelské buňky, základní typy virů a jejich význam,charakteristika viróz 6.Taxonomie virů. Způsoby rozdělení virů, přehled významných skupin a původců onemocnění 7.Bakterie. Základní struktura bakteriální buňky, základy fyziologie a kultivace bakterií, základní typy bakteriálních buněk 8.Taxonomie bakterií.Přehled významných kmenů patogenních bakterií, bakteriální nákazy. Bakteriální mikroflóra a její složení, přehled průmyslově významných bakterií a jejich využití 9.Sinice. Základy morfologie a fyziologie sinic, významné taxony, přehled toxinů a jejich účinků, další využití sinic 10.Řasy. Rozdělení řas podle typů stélek a obsahu barviv, důležité skupiny řas a jejich využití 11.Mikromycety. Charakteristika mikromycet a jejich postavení v systému hub, významné skupiny, toxické druhy, biotechnologické využití 12.Prvoci a další živočišné mikroorganismy. Charakteristické znaky prvoků, roztočů a nižších korýšů, rozdělení,významní zástupci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku