546-0509/02 – Základy biotechnologií (ZBT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV0410 Ing. Oto Novák
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - chápat význam biotechnologie jako otevřené vědní disciplíny, poznat současné směry jejího vývoje se zaměřením na moderní průmysl, zpracování odpadů a environmentální biotechnologie - aplikovat získané vědomosti při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického a zdůvodnit význam nových biotechnologických poznatků pro společnost - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, pozorování dokumentovat nákresy a schématy s popisy, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologií a jejich aplikacemi v moderním průmyslu, při získávání a zpracování nerostných surovin a odpadů. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek pomocí biotechnologií, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Část přednášek je věnována objasnění složitosti buněčných genomů jako úvod k pochopení moderních biotechnologických metod využívající genové manipulace na buněčné úrovni. Přednášky doplňují praktická cvičení v laboratoři, která jsou zaměřená na zkoumání buněčné morfologie a fyziologie biotechnologicky aktivních organismů.

Povinná literatura:

FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, V. ČABLÍK a I. PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 CUSTERS, R. a kol. Průvodce biotechnologiemi. Biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 ŠUTA, M. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2

Doporučená literatura:

FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, A. SOCHORKOVÁ, M. PRAŠČÁKOVÁ, P. OVČAŘÍ, N. MUCHA a I. JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9 ALBERTS, B. et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na cvičení; pravidelné úkoly z cvičení rozšiřují teoretickou průpravu k experimentální práci. Studium předmětu je zakončeno klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování zápočtového testu na minimálně 51 %.

E-learning

Další požadavky na studenta

- povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia biotechnologie - definice a rozdělení biotechnologií, historický přehled významných objevů a technologií, aplikovaná biotechnologie 2. Speciální biotechnologie – buněčné a mikrobiální biotechnologie. Tkáňové kultury, produkce biomasy, fermentační technologie, proteinové a enzymové inženýrství 3. Speciální biotechnologie – základy rostlinných biotechnologií. Genetické modifikace rostlin a jejich praktická využití 4. Speciální biotechnologie – základy živočišných biotechnologií. Nové směry ve šlechtění hospodářských zvířat, transgenní živočichové, xenografting, animal pharming 5. Speciální biotechnologie – základy průmyslových biotechnologií. Vývoj bioprocesních technik, enzymové inženýrství 6. Biotechnologie v moderní těžbě a úpravě nerostných surovin a odpadů, biodegradace, bioremediace 7. Další směry v moderních biotechnologiích – uplatnění biotechnologií v průmyslu, při vývoji nových materiálů, moderní biotechnologie v ochraně životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: - pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům (účast na konzultacích bude dohodnuta s každým studentem individuálně) - vypracování zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní