546-0510/01 – Introduction to Biology and Ecology (UdBioEko)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Combined Credit and Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completion of the „Fundamentals of biology and ecology“ students will understand the origin of life on Earth, the basic units of life – cells, evolution of species and the diversity of life, ecology of communities, dynamic characteristics of ecosystems and global issues of the environment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

After completion of the „Fundamentals of biology and ecology“ students will understand the origin of life on Earth, the basic units of life – cells, evolution of species and the diversity of life, ecology of communities, dynamic characteristics of ecosystems and global issues of the environment.

Compulsory literature:

GERALD, M. C., G. E. GERALD. The Biology Book: From the Origin of Life to Epigenetics, 250 Milestones in the History of Biology. New York: Sterling, 2015. 528 p. ISBN: 978-1-4549-1068-8 PRIMACK, R. B. Essentials of Conservation Biology. Palgrave Macmillan, 2014. 603 p. ISBN: 9781605352893 TOWNSEND, C. R., M. BEGON and J. L. HARPER. Essentials of Ecology. Wiley-Blackwell, 2008. 532 p. ISBN-13: 978-1405156585 SALA, O. E., R. B. JACKSON, H. A. MOONEY and R. W. HOWARTH (Eds.). Methods in Ecosystem Science. Springer, 2000. 421 p. ISBN 978-1-4612-1224-9

Recommended literature:

LINDDENMAYER, D. B. and G. E. LIKENS. Effective Ecological Monitoring. Routledge, 2010. 184 p. ISBN 10: 1849711453 PEDROTTI, F. Plant and Vegetation Mapping (Geobotany Studies). Springer, 2013. 294 p. ISBN-13: 978-3642302343 SPELLERBERG, I. F. Monitoring Ecological Change. New Zealand: Lincoln University, 2005. 412 p. ISBN 9780521527286 SCHWOERBEL, J. Methods of Hydrobiology (Freshwater Biology). Elsevier, 210 p. ISBN 978-0-08-006604-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Co je život? 1. Buněčná teorie. Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. 2. Energie a život buněk (tok energie, dýchání, fotosyntéza). 3. Genetika (stavba chromozómů, struktura DNA, RNA, genetické aspekty mitózy a meiózy, mutační změny genotypu). 4. Diverzita na naší planetě (viry, bakterie, houby, živočichové, rostliny). 5. Vznik živých soustav a jejich evoluce. Základy obecné ekologie 6. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 7. Podmínky prostředí a zdroje (teplota, vlhkost,pH, voda, světlo, prostor...). 8. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 9. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 10. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 11. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). Životní prostředí člověka 12. Charakteristika životního prostředí člověka 13. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 14. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy atd.). 15. Znečištění sladkých vod a oceánů (eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT atd.).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner