546-0510/05 – Úvod do biologie a ekologie (UdBioEko)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce

Anotace

V rámci předmětu Úvod do biologie a ekologie se studenti seznámí se vznikem života na Zemi, základní jednotkou života – buňkou, vznikem druhů a druhovou diverzitou,dále s integrací druhů do populací, ekologií žijících společenstev, dynamikou ekosystému a s globálními problémy životního prostředí.

Povinná literatura:

JERSÁKOVÁ, J., K. KINDLMANN a R. B. PRIMACK. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. 472 s. ISBN:978-80-7367-595-0 ROSYPAL, S. Nový přehled biologie. Scientia, 2003. 796 s. ISBN: 80-86960-23-4 SOUTHWOOD, T. R. E. a P. A. HENDERSON. Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 s. ISBN 10: 0632054778 TOWNSEND, C. R., M. BEGON a J. L. HARPER. Základy ekologie. Olomouc: UP Olomouc, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1

Doporučená literatura:

DYKYJOVÁ, D. a kol. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s. LELLÁK, J., a F. KUBÍČEK. Hydrobiologie. Praha: Univerzita Karlova, 1991, 257 s. ISBN 80-7066-530-0 MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0128-X SPELLERBERG, I. F. Monitorování ekologických změn. Brno : EkoCentrum: Brno, 1995. 187 s. ISBN 80-901855-2-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné zpracování dílčích úkolů zadávaných průběžně v semestru. Ověřování získaných znalostí je realizováno formou kontrolních testů. Předmět je ukončen zápočtem a písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Třídění biologických a ekologických věd. Význam a aplikace biologických a ekologických věd v technických oborech. 2. Život ve Vesmíru. Podmínky pro život na Zemi. Vznik živých soustav a jejich evoluce. 3. Diverzita na naší planetě (viry, bakterie, houby, živočichové, rostliny). 4. Buněčná teorie. Genetika (stavba chromozómů, struktura DNA, RNA, genetické aspekty mitózy a meiózy, mutační změny genotypu). 5. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 6. Podmínky prostředí a zdroje (teplota, vlhkost,pH, voda, světlo, prostor...). 7. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 8. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 9. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 10. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). 11. Charakteristika životního prostředí člověka. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 12. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy atd.). 13. Znečištění sladkých vod a oceánů (eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na předem daná a nastudovaná témata. Cvičení: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá individuálně vypracovaný protokol vycházející z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní