546-0512/01 – Environmentální management (EM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s moderními přístupy k ochraně ŽP

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vývoj poškozování ŽP, přístupy k ochraně. Udržitelný rozvoj. Strategie prevence a její nástroje. Řízení péče o ŽP

Povinná literatura:

Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998, dostupné v elektronické formě u přednášející Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz),CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) odborné časopisy

Doporučená literatura:

Kotovicová,J. a kol.: Čistší produkce, ISBN 80-7057-675-1, MZLU Brno 2003 Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí,ISBN 80-245-1086-3, VŠE Praha 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních 75%, zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu:1. Definice pojmů životní prostředí a ekologie, ochrana životního prostředí, znečištění a znehodnocení životního prostředí. Změny v životním prostředí v souvislosti s demografickým, technickým a sociálním vývojem, využívání zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Lokální, regionální a globální znečištění, asimilační kapacita přírody. Globální ekosystém, ekosystémové služby. Biodiversita, dohoda o biodiversitě, genové banky.2. Historie ochrany životního prostředí. Základní strategie, vývoj v čase, jejich hlavní rysy. Ekonomické srovnání různých přístupů k environmentálnímu managementu.3. Udržitelný rozvoj – definice, principy, dokumenty. Agenda 21. Scénáře udržitelného rozvoje.4. Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj. Strategie udržitelného rozvoje ČR. Státní politika ŽP ČR.5. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) – popis, česká legislativa, časové nároky, účastníci procesu, úloha státní správy, úloha veřejnosti, experti pro posuzování – požadavky na kvalifikaci, vytvoření týmu pro posuzování, metody pro tvorbu dokumentace6. Environmentální audity (EA) – definice, legislativa. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků7. Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. Směrnice IPPC – principy, zavádění (česká legislativa), nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF.8. Environmentální manažerské systémy – definice, základní rysy, předpisy. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. EMAS – rozdíly oproti ISO 14001. Vazby na jiné řídící systémy (jakost, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik). Indikátory environmentálního výkonu, ISO 14031.CSR.9. Udržitelná výroba a spotřeba, materiálové toky, vztah k HDP10. Výrobkové nástroje (ekodesign, LCA, environmentální značení), jejich začlenění do EMS11. Environmentální management území (město, region) – legislativa, Místní agenda 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití12. Environmentální zdraví, NEHAP. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti.13. Dobrovolné dohody – důvody, metodika, vazby na legislativu, výhody14. Environmentální ekonomie – základní pojmy, ekonomické nástroje pro ochranu ŽP, environmentální účetnictvíCvičení:1. Zahajovací - podmínky zápočtu, doporučená literatura, otázky ke zkoušce, zadání seminárních prací2. Meze růstu (Meadows Denis H., Meadows Donella L.: The Limits to Growth), názorné předvedení základních křivek pomocí počítače (simulace změn)3. Historie ochrany životního prostředí - anketa, quiz a diskuse k danému tématu, globální problémy ŽP4. Agenda 21 - dokumenty z Ria, dokumenty z Johannesburgu, jejich aplikace v ČR, 5. Seznámení s celým procesem EIA (názorné ukázky konkrétních dokumentací EIA, informační systém EIA)6. Environmentální audity - výukový film pro auditory z výrobny uzenin + aplikace postupů auditorů v praxi7. CP – bloková schémata, vstupní hodnocení, cvičení na rozpoznávání opatření CP, analýza toku látek při vaření kávy (názorná ukázka)8. CP – brainstorming, nácvik generování variant a jejich hodnocení9. CP - interaktivní simulační hra FUN FACTORY10. EMS - aspekty a dopady - hodnocení podle významnosti, praktické cvičení11. Hodnocení životního cyklu - LCA, software pro LCA12. Místní Agenda 21, Zdravá města, Brána 21 – konkrétní příklady13. Dobrovolné dohody, vyjednávací hra14. Udělení zápočtuSoučástí každého cvičení je prezentace seminární práce (PPT), která se vztahuje k dané problematice. Seminární práce jsou zadány hned v prvním týdnu výuky. Požadovaný rozsah 2 – 4 strany textu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.