546-0517/01 – Environmentální geomorfologie (EGE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumění a vyhodnocení geomorfologických procesů v krajině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět poskytuje informace o dynamice krajinotvorných, především fluviálních morfologických procesů. Je zaměřen na procesy geomorfologické, exogenní a vzniklé tvary v krajině. Tyto procesy vytvářejí jak povrchové, tak podpovrchové tvary v procesech eroze, transportu i akumulace. Součástí cvičení je i praktická regionalizace povrchových tvarů v krajině ČR a hodnocení vlivu těchto procesů na ŽP.

Povinná literatura:

DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV Academia Praha. 1988. 476 s. KIRCHNER, Karel a Irena SMOLOVÁ. Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 287 s. ISBN 978-80-244-2376-0 ŠINDLAR, Miroslav a kol. Geomorfologické procesy vývoje vodních toků. Část I: Typologie korytotvorných procesů. Brno: Sindlar Group, 2012. 147 s. ISBN 978-80-254-2445-2 NAIMAN, Robert J., Henri DÉCAMPS a Michael E. MCCLAIN. Riparia: Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities. ondon: Elsevier Academic Press, 2005. 448 s. ISBN 0‐126‐63315‐0

Doporučená literatura:

RUBÍN, Josef a Břetislav BALATKA. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Praha: Academia. 1986. 385 s. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA et al. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006. 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9 SMOLOVÁ, Irena a kol. Lexikon tvarů reliéfů České republiky. Olomouc: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 2010, e-kniha. Dostupné z https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/zdroje/literatura.html HRADECKÝ, Jan a Václav ŠKARPICH. Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. Boca Raton: CRC Pres, 2018. s. 241-258. ISBN 978-1-4987-3082-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadaná témata.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Zvládnout geomorfologickou analýzu modelového území.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Reliéf jako systém. Geomorfologická terminologie. 2. Dynamická geomorfologie. Modelace reliéfu exogenními procesy. Srovnání činnosti exogenních a endogenních procesů v krajině. Základy klasifikace reliéfu. Reliéf jako forma. 3. Fluviální procesy. 4. Povrchové vody v krajině, se zaměřením na říční modelaci krajiny. Hydrologický režim řek. 5.Typologizace řek. Erozní a akumulační tvary říční činnosti. Příklady vývoje krajiny říční činností – modelové území v CHKO Poodří, v CHKO Beskydy. 6. Kryogenní procesy. Nivační procesy. Erozní a akumulační tvary u sněžníků. 7.Glaciální procesy. Erozní a akumulační tvary ledovcové činnosti i v periglaciální zóně. Příklady vývoje krajiny u nás v glaciálním období. 8.Eolické procesy. Terminologie. 9.Vítr jako modelační činitel reliéfu. Erozní a akumulační tvary v krajině. Příklady vzniku těchto tvarů na našem území. 10. Zvětrávací procesy. (fyzikální zvětrávání, chemické zvětrávání) 11. Krasové procesy. Karbonátový kras. Hydrologický režim krasového území. Erozní a akumulační tvary v krasové krajině. Modelové území - CHKO Moravský kras. 12. Svahové procesy. Fluviální svahové pochody. Svahové pochody vyvolané podpovrchovou vodou. 13. Erozní a akumulační tvary, příklady vzniku těchto tvarů v krajině. 14. Gravitační svahové pochody. Erozní a akumulační tvary. 15. Antropogenní procesy. Terminologie. 16. Procesy urychlení a zpomalení přírodních exogenních procesů. Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. 17. Procesy technogenních procesů (agradace, transport, degradace). Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. 18. Modelové území - antropogenní krajina Ostravské pánve. 19. Způsoby studia geneze reliéfu krajiny. 20. Geomorfologická analýza. Sběr dat terénním šetřením, práce s mapami ze Souboru účelových map ČR. 21. Regionální geomorfologie ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti: povinná terénní cvičení protokol z terénního cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinné konzultace protokol z terénního cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní