546-0518/01 – Ekologie rostlin a živočichů (EkoRZB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní pojmy a zákonitosti v ekologii rostlin a živočichů. Pochopení procesů v ekologii fotosyntézy a produkční ekologii. Studenti znají příklady z reprodukční ekologie, populační dynamiky, mezi- a vnitrodruhových vztahu rostlin a živočichů. Mají obecné povědomí o evolučních a genetických aspektech adaptací, životních strategiích rostlin a živočichů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dovedou popsat složitější ekologické vztahy, zákonitosti a procesy na konkrétních příkladech a z nich formulovat zobecňující závěry. Jsou schopni v krátké prezentaci představit biologicko-ekologický problém a diskutovat jeho možná řešení a úskalí těchto řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

1. Teplota jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Světlo jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Vlhkost jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Atmosférický tlak a proudění vzduchu jako ekologický faktor, adaptace živočichů. 2. Voda jako ekologický faktor. Podmínky života ve stojatých vodách.Podmínky života v tekoucích vodách. Ekologické faktory rašelinišť. Ekologické faktory periodických vod a salinních vod. 3. Půda jako životní prostředí. 4. Potrava. Třídění adaptací – adaptace fyziologické, morfologické a etologické. Vnitrodruhové vztahy. 5. Migrace živočichů. Mezidruhové vztahy. Společenstva živočichů. Kvantitativní znaky zoocenóz. Strukturální a vztahové znaky zoocenóz. 6. Rozmnožování, říje, reprodukční typy, rozmnožovací cykly u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Růst a vývoj mláďat u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. 7. Záření, modifikace slunečního záření a adaptace rostlin na záření. Teplotní bilance, teplota rostlin a adaptace rostlin na teploty. Vliv složení atmosféry na rostliny. 8. Vodní bilance stanoviště, absorbce, transpirace a vodní bilance rostlin. Odolnost rostlin vůči suchu, specifická doba přežití. Voda jako životní prostředí rostlin, adaptace rostlin na vodní prostředí. 9. Význam rostlin pro tvorbu půd, vliv reliéfu a rostlin na pedogenetické procesy. Závislost rostlin na chemismu půd. 10. Fotosyntetická kapacita rostlin, koeficient účinnosti fotosyntézy, závislost čisté fotosyntézy na světle a teple. Růstová analýza rostlin, její význam a aplikace. 11. Populace rostlin - definice, charakteristika, šíření populace. Demografie rostlin. Struktura populace. Vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin. Strategie populací rostlin. 12. Ekologie společenstva rostlin - definice, vymezení. Horizontální a vertikální struktura rostlinného společenstva. Stabilita rostlinného společenstva, vegetace zonální, azonální a extrazonální. 13. Analýza struktury společenstva, životní formy rostlin. Vegetace potenciální, přirozená, přírodě blízká, rekonstruovaná přírodní, přírodní. 14. Změny struktury společenstva rostlin v čase. Ekologická sukcese rostlin, primární a sekundární sukcese, principy a význam v ekosystému. 15. Základy fytocenologie. Invazní a expanzní druhy rostlin, význam.

Povinná literatura:

Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 1997. Larcher, W. Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha. 1988. Losos, B., Gulička, J., Lellák, J., Pelikán, J. Ekologie živočichů. SPN Praha. 1985. Slavíková, J. Ekologie rostlin. SPN, Praha, 1986. Stalmachová, B. Ekologie rostlin a živočichů. Učební texty CD. VŠB – TUO, 2004.

Doporučená literatura:

Vlasák, P. Ekologie savců. Academia Praha. 1986. Janský, L. Fysiologie adaptací. Academia Praha. 1979.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška písemné práce v rámci cvičení, vypracované protokoly, determinace druhů rostlin CR

E-learning

Další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení, vypracované protokoly, determinace druhů rostlin CR

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teplota jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Světlo jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Vlhkost jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Atmosférický tlak a proudění vzduchu jako ekologický faktor, adaptace živočichů. 2. Voda jako ekologický faktor. Podmínky života ve stojatých vodách.Podmínky života v tekoucích vodách. Ekologické faktory rašelinišť. Ekologické faktory periodických vod a salinních vod. 3. Půda jako životní prostředí. 4. Potrava. Třídění adaptací – adaptace fyziologické, morfologické a etologické. Vnitrodruhové vztahy. 5. Migrace živočichů. Mezidruhové vztahy. Společenstva živočichů. Kvantitativní znaky zoocenóz. Strukturální a vztahové znaky zoocenóz. 6. Rozmnožování, říje, reprodukční typy, rozmnožovací cykly u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Růst a vývoj mláďat u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. 7. Záření, modifikace slunečního záření a adaptace rostlin na záření. Teplotní bilance, teplota rostlin a adaptace rostlin na teploty. Vliv složení atmosféry na rostliny. 8. Vodní bilance stanoviště, absorbce, transpirace a vodní bilance rostlin. Odolnost rostlin vůči suchu, specifická doba přežití. Voda jako životní prostředí rostlin, adaptace rostlin na vodní prostředí. 9. Význam rostlin pro tvorbu půd, vliv reliéfu a rostlin na pedogenetické procesy. Závislost rostlin na chemismu půd. 10. Fotosyntetická kapacita rostlin, koeficient účinnosti fotosyntézy, závislost čisté fotosyntézy na světle a teple. Růstová analýza rostlin, její význam a aplikace. 11. Populace rostlin - definice, charakteristika, šíření populace. Demografie rostlin. Struktura populace. Vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin. Strategie populací rostlin. 12. Ekologie společenstva rostlin - definice, vymezení. Horizontální a vertikální struktura rostlinného společenstva. Stabilita rostlinného společenstva, vegetace zonální, azonální a extrazonální. 13. Analýza struktury společenstva, životní formy rostlin. Vegetace potenciální, přirozená, přírodě blízká, rekonstruovaná přírodní, přírodní. 14. Změny struktury společenstva rostlin v čase. Ekologická sukcese rostlin, primární a sekundární sukcese, principy a význam v ekosystému. Základy fytocenologie. Invazní a expanzní druhy rostlin, význam.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Cvičení jsou povinná. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní