546-0527/01 – Mikrobiologie II (MB II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat znaky základních skupin mikroorganismů, orientovat se v přirozených systémech a chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a určit jejich význam - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na speciální mikrobiologii a svým obsahem navazuje na základy mikrobiologie (bakteriologie) v letním semestru 2. ročníku. Studenti získají informace o morfologii a fyziologii základních skupin sinic, řas, mikromycet, prvoků i dalších mikroorganismů, o jejich postavení v přírodě a také o vzájemném vztahu těchto mikrobiálních populací s přehledem základních patogenních i nepatogenních kmenů. Část přednášek je věnována praktickému využití těchto mikroorganismů k detekci mutagenů v životním prostředí, a jejich úloze v průmyslových technologiích i úpravnických procesech.

Povinná literatura:

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: VŠCHT Praha, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Miroslava MACHARIKOVÁ, Zuzana PELECHOVÁ DRONGOVÁ, Alžbeta TAKÁČOVÁ, Katarína MIŠÍKOVÁ, Anna GUTTOVÁ. Biodiverzita pôdnych mikroskopických húb a nižších rastlín. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3926-4 HARTMAN, P., PŘIKRYL, I., ŠTĚDRONSKÝ, E. Hydrobiologie. 3. vyd. 167 s. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 80-7333-046-6 KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. Praha: Karolinum, 2001. 165 s. KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha: Karolinum, 2005. 608 s. ISBN 80-246-1036-1 HAUSMANN, Klaus a Norbert HÜLSMANN. Protozoologie. Praha: Academia, 1996. 348 s. ISBN 80-200-0978-7 SLÁDEČEK, Vladimír a Alena SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Destruenti a producenti, 1. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. 350 s. ISBN 80-02-01080-9 (sv. 1), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) SLÁDEČEK, Vladimír a Alena SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Konzumenti, 2. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. 358 s. ISBN 80-02-01101-5 (sv. 2), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Peter FERIANC, Eleonóra FRANKOVÁ, Katarína PAVLIČKOVÁ a Elena PIECKOVÁ. Mikrobiológia pre environmentalistov. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008. 156 s. ISBN 978-80-223-2314-7

Doporučená literatura:

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny [online]. 2010 [2010-07-22]. Dostupné z: http://www.sinice.cz/ FEČKO, Peter et al. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9 GÁPER, Ján a Ivan PIŠÚT. Mykológia. Systém, vývoj a ekológie húb. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 319 s. ISBN 80-8055-863-9 ROSYPAL, Stanislav et al. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797 s. ISBN 80-86960-23-4 MARŠÁLEK, Blahoslav. Cyanobacterie : biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. In: HALOUSKOVÁ, Olga (ed.). Sborník semináře 21. 1. 2004. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2004. 160 s. ISBN 80-903203-8-4 POULÍČKOVÁ, Aloisie a Jaroslav JURČÁK. Malý obrazový atlas sinic a řas. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 81 s. ISBN 80-244-0242-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na cvičení; pravidelné úkoly z cvičení rozšiřují teoretickou průpravu k experimentální práci. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do speciální mikrobiologie, taxonomie mikroorganismů, systematické přístupy 2. Sinice (Cyanobacteria) - základy morfologie a fyziologie sinic, významné taxony, přehled toxinů a jejich účinků, další využití sinic 3. Řasy (Algae) - základní morfologie a fyziologie řas, rozdělení řas podle typů stélek a obsahu barviv 4. Řasy (Algae) - přehled systému, základní skupiny řas, přehled zástupců, možnosti jejich využití v moderních biotechnologiích 5. Prvoci (Protozoa) - základní morfologie a fyziologie prvoků, přehled systematických skupin 6. Prvoci (Protoza) - charakteristické znaky významných skupin prvoků, jejich rozdělení, přehled patogenních zástupců 7. Roztoči (Acari) - základní morfologie a fyziologie roztočů 8. Roztoči (Acari) - charakteristické znaky systematicky významných skupin, jejich rozdělení, přehled zástupců 9. Významní zástupci živočišných mikroorganismů – ploštěnci (Plathelminthes), hlísti (Nemathelminthes), vířníci (Rotifera), želvušky (Tardigrada), korýši (Crustacea), význam vodních a půdních mikroorganismů v ekosystému 10. Mikromycety (Fungi) - charakteristika mikromycet a jejich postavení v systému hub, základní morfologie a fyziologie 11. Mikromycety (Fungi) - systematicky významné skupiny mikromycet, zástupci, toxické druhy, biotechnologické využití 12. Kvasinky a kvasinkové organismy - morfologie a fyziologie, základní metabolické dráhy, technologicky významní zástupci 13. Mikroorganismy v environmentálních biotechnologiích - využití mikroorganismů k detekci mutagenů v životním prostředí, biodegradační mikroorganismy a jejich význam 14. Mikroorganismy v průmyslových biotechnologiích - přehled mikroorganismů využívaných při bioúpravách uhlí a dalších nerostných surovin, další významné druhy mikroorganismů v průmyslové praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům - vypracování zadaných úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2015/2016 zimní
2011/2012 zimní