546-0629/03 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Tento volitelný předmět poskytuje studentům komplexní znalosti z ochrany a tvorby životního prostředí - základní principy ekologie, posuzování a hodnocení vlivů na ŽP, ochranu krajiny a ovzduší, nakládání s odpady, environmentální politikou. Je zaměřen zejména na ostatní složky ŽP související s "vodou", v nichž získá student znalosti v samostatných předmětech.

Povinná literatura:

Dirner V.a kol.: Ochrana životního prostředí, MŽP ČR, VŠB-TU Ostrava 1997 Pech K., Bláhová O., Dirner V.: Ochrana životního prostředí, ES VŠB 1991 Herčík M., Lapčík V.: Ochrana životního prostředí, ES VŠB 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současné problémy ochrany ŽP, globální problémy, globální oteplování, narušování ozónové vrstvy, kyselá atmosférická depozice,(degradace půdy, kontaminace vod, růst spotřeby zdrojů, produkce odpadů, zvyšování spotřeby zdrojů biosféry lidskou populací. 2. Životní prostředí ČR, ovzduší, voda, horninové prostředí a půda, lesy, odpady, ochrana přírody a krajiny 3. - 4. Základní principy a termíny ekologie, ekologie jako vědecká i užitná disciplína, klasická ekologie, krajinná ekologie, ostrovní ekologie, invazní ekologie, paleoekologie, využití poznatků ekologie v praxi - aplikovaná ekologie, ekologie a nauka o ŽP, biotické a abiotické faktory prostředí, zdroje energie a látek v přírodě, koloběh látek v přírodě, horninový cyklus, cyklus uhlíku, cyklus dusíku, cyklus síry, cyklus fosforu, koloběh ostatních prvků, stabilita ekosystémů. 5. Antropogenní vlivy na ŽP, všeobecné vlivy antropogenní činnosti, energetika, hornictví, metalurgie, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství a lesnictví, doprava. 6. Antropogenní vlivy na jednotlivé složky biosféry, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra. 7. Opatření ke zmírnění antropogenních vlivů na ŽP, ochrana ovzduší, potřeba ochrany ovzduší, rozptyl látek znečišťujících ovzduší v atmosféře, účinky látek znečišťujících ovzduší. 8. Ochrana vod, fyzikální metody, chemické a fyzikálně-chemické metody, biologické metody, ochrana půd, ochrana zemědělské půdy, technologie dekontaminace zemin. 9. Nakládání s odpady, příčiny vzniku odpadů, odpadové hospodářství jako nový obor, současný stav odpadového hospodářství. 10. Nakládání s odpady, komunální odpady, odpady z průmyslu, předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v příštích letech. 11. - 12. Rekultivace, význam rekultivace jako procesu obnovy narušené biosféry, koncepce rekultivací, územní způsoby řešení rekultivační koncepce, hlediska výběrů optimálních způsobů rekultivace, biologická rekultivace zemědělská, rekultivace vodohospodářská, rekultivace složišť a odkališť popela elektráren, zemědělská rekultivace, lesnická rekultivace, hospodaření se zdroji nerostných surovin. 13. Environmentální management a podniková ochrana ŽP, environmentální audit, definice a druhy auditu, průběh environmentálního auditu, environmentální rozbor a environmentální audit, systémy environmentálního managementu, možnosti a problémy propojení podnikových systémů environmentálního managementu s jinými systémy managementu, vztahy mezi řízením jakosti a managementem ŽP s přihlédnutím k úkolům managementu bezpečnosti práce, integrovaný systém environmentálního managementu - zabezpečení jakosti a bezpečnosti práce (EMS), definice pojmů o environmentálním managementu a auditu ,pojmy normy ISO 14001, čistčí produkce (Clean Technologies), pojmy a principy strategie „čisté“ produkce. 14. Posuzování vlivů na ŽP (EIA), posuzování staveb , činností a technologií, posuzování koncepcí, posuzování výrobků, státní správa na úseku posuzování vlivů na ŽP, hodnocení rizik (EPIA), určení nebezpečnosti, hodnocení vztahu dávka-účinek, vyhodnocení expozice, charakteristika rizika , aplikace metody odhadu rizik. 15. Environmentální politika, politický cyklus environmentální politiky, jeho subjekty, prostředky environmentální politiky, environmentální právo a environmentální politika, ekonomika a ŽP, ekonomická činnost a ŽP, ekonomie ŽP, prostředky politiky ŽP, mezinárodní souvislosti environmentální politiky, Konference OSN o životním prostředí, hlavní mezinárodní úmluvy o ŽP,environmentální politika Evropské unie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku