546-0629/03 – Environment Protection (OŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

This selectable subject give to students complete knowledge from environmental protection and formation – basic principles of ecology, environmental impact assessment, air and landscape protection, treatment of waste, environmental politic. It is focus on the other environmental factor, which bear on “wather”.

Compulsory literature:

Friedman, B.: Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Secon edition. California (USA), Academic Press, San Diego, 1995. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W.: The limits to Growth. PAN Books London, III, 1972. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J.: Beyond the limits. Global collapse or a sustainable future. Earthscan Publ. Ltd. London, 1992. Miller, G.T.: Environmental Science - an introduction. Second edition. Wadsworth publ. company. Belmont. California, 1988. Morgan, S.: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Současné problémy ochrany ŽP, globální problémy, globální oteplování, narušování ozónové vrstvy, kyselá atmosférická depozice,(degradace půdy, kontaminace vod, růst spotřeby zdrojů, produkce odpadů, zvyšování spotřeby zdrojů biosféry lidskou populací. 2. Životní prostředí ČR, ovzduší, voda, horninové prostředí a půda, lesy, odpady, ochrana přírody a krajiny 3. - 4. Základní principy a termíny ekologie, ekologie jako vědecká i užitná disciplína, klasická ekologie, krajinná ekologie, ostrovní ekologie, invazní ekologie, paleoekologie, využití poznatků ekologie v praxi - aplikovaná ekologie, ekologie a nauka o ŽP, biotické a abiotické faktory prostředí, zdroje energie a látek v přírodě, koloběh látek v přírodě, horninový cyklus, cyklus uhlíku, cyklus dusíku, cyklus síry, cyklus fosforu, koloběh ostatních prvků, stabilita ekosystémů. 5. Antropogenní vlivy na ŽP, všeobecné vlivy antropogenní činnosti, energetika, hornictví, metalurgie, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství a lesnictví, doprava. 6. Antropogenní vlivy na jednotlivé složky biosféry, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra. 7. Opatření ke zmírnění antropogenních vlivů na ŽP, ochrana ovzduší, potřeba ochrany ovzduší, rozptyl látek znečišťujících ovzduší v atmosféře, účinky látek znečišťujících ovzduší. 8. Ochrana vod, fyzikální metody, chemické a fyzikálně-chemické metody, biologické metody, ochrana půd, ochrana zemědělské půdy, technologie dekontaminace zemin. 9. Nakládání s odpady, příčiny vzniku odpadů, odpadové hospodářství jako nový obor, současný stav odpadového hospodářství. 10. Nakládání s odpady, komunální odpady, odpady z průmyslu, předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v příštích letech. 11. - 12. Rekultivace, význam rekultivace jako procesu obnovy narušené biosféry, koncepce rekultivací, územní způsoby řešení rekultivační koncepce, hlediska výběrů optimálních způsobů rekultivace, biologická rekultivace zemědělská, rekultivace vodohospodářská, rekultivace složišť a odkališť popela elektráren, zemědělská rekultivace, lesnická rekultivace, hospodaření se zdroji nerostných surovin. 13. Environmentální management a podniková ochrana ŽP, environmentální audit, definice a druhy auditu, průběh environmentálního auditu, environmentální rozbor a environmentální audit, systémy environmentálního managementu, možnosti a problémy propojení podnikových systémů environmentálního managementu s jinými systémy managementu, vztahy mezi řízením jakosti a managementem ŽP s přihlédnutím k úkolům managementu bezpečnosti práce, integrovaný systém environmentálního managementu - zabezpečení jakosti a bezpečnosti práce (EMS), definice pojmů o environmentálním managementu a auditu ,pojmy normy ISO 14001, čistčí produkce (Clean Technologies), pojmy a principy strategie „čisté“ produkce. 14. Posuzování vlivů na ŽP (EIA), posuzování staveb , činností a technologií, posuzování koncepcí, posuzování výrobků, státní správa na úseku posuzování vlivů na ŽP, hodnocení rizik (EPIA), určení nebezpečnosti, hodnocení vztahu dávka-účinek, vyhodnocení expozice, charakteristika rizika , aplikace metody odhadu rizik. 15. Environmentální politika, politický cyklus environmentální politiky, jeho subjekty, prostředky environmentální politiky, environmentální právo a environmentální politika, ekonomika a ŽP, ekonomická činnost a ŽP, ekonomie ŽP, prostředky politiky ŽP, mezinárodní souvislosti environmentální politiky, Konference OSN o životním prostředí, hlavní mezinárodní úmluvy o ŽP,environmentální politika Evropské unie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.