546-0646/02 – Krajinná ekologie (KrEkoB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsah předmětu tvoří základní pojmy z problematiky krajinné ekologie a současné trendy v péči o krajinu, včetně navazující legislativy. Cílem předmětu je charakterizovat krajinu jako fenomén, identifikovat a poznat problémy využívání krajiny, uvést studenty do krajinně ekologických výzkumných metod a jejích aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Základní principy krajinné ekologie. Typologie krajiny. Ekologické systémy v krajině. Struktura krajiny. Atributy krajiny.Z působy uspořádání v krajinách. Dynamika a vývoj krajiny. Gradient úprav krajiny - přírodní až městská krajina. Stabilita a nestabilita v krajině. Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. Pozemkové úpravy. ÚSES. Krajinný ráz. Únosnost krajiny. Ochrana biodiverzity v krajině. Principy územního a krajinného plánování. Obnova krajiny – principy a cíle.Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu. Evropská úmluva o krajině. Trvale udržitelný rozvoj.

Povinná literatura:

Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-0-0. Legislativa ČR (krajina, péče o krajinu, využití krajiny).

Doporučená literatura:

Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, (1997), MŽP ČR. 1996. Metodika hodnocení krajinného rázu. MŽP ČR. 1999. Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení, determinace druhů dřevin ve vegetačním období

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost základních druhů dřevin a jejich použití zpracování návrhu rekultivace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krajina, krajinný typ, krajinná složka, krajinný prvek, krajinný segment - definice a význam. Základní principy krajinné ekologie. 2. Typologie krajiny, kritéria pro typologii krajiny, typologie podle intenzity zásahu člověka do krajiny, podle způsobu využití a podle geomorfologických vlastností. 3. Ekologické systémy v krajině, pojem ekosystém, ekotop, biocenóza. Struktura krajiny, způsoby uspořádání v krajinách. 4. Enkláva - vznik, velikost, význam tvaru enklávy, okrajový efekt, druhová diverzita enklávy. Ostrovy v krajině - vznik, funkce a význam. 5. Koridory - vznik, funkce, typy, koridory kolem vodních toků, remízy a meze. Matrice - určování, podstata, heterogenita krajinné matrice. 6. Dynamika krajiny - původ a vývoj krajiny, přírodní procesy. 7. Vývoj krajiny, socio-ekonomické faktory vývoje krajiny, antropogenní vlivy na jednotlivé složky krajiny (půda, vegetace, fauna, klima atd.). 8. Gradient úprav krajiny - přírodní až městská krajina. Stabilita a nestabilita v krajině. 9. Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 10. ÚSES. Krajinný ráz. Trvale udržitelný rozvoj. 11.Krajinné a územní plánování. 12. Pozemkové úpravy. 13. Únosnost krajiny. Ekologická charakteristika degradovaných území (průmysl, urbanizace). 14. Obnova krajiny – technologie obnovy krajiny podle typu devastace. Metody obnovy krajiny, 15. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu. 16. Základy dendrologie včetně determinace druhů dřevin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku