546-0660/01 – Komplexní hodnocení ŽP (KHŹP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v základních přístupech v oblasti komplexního hodnocení ŽP. Student je veden k analýze a syntéze nejen na úrovni získaných poznatků během dosavadního studia.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává komplexní informace o hodnocení a managementu rizik vycházejících z kontaminace životního prostředí na lidskou populaci a na ekosystémy. Studenti budou seznámeni s metodikou vypracovanou US - EPA pro hodnocení rizik kancerogenních a nekancerogenních látek a se základními principy hodnocení rizik v ekosystémech.

Povinná literatura:

Postup zpracování analýzy rizik, Metodický pokyn MŽP ČR, Zpravodaj MŽP č. 8, 1996 Holoubek, I. a kol, 1995: Ekologická rizika - Hodnocení environmentálních rizik, MŽP ČR, závěrečná zpráva projektu: Program péče o životní prostředí, č. VZ/5200/95 Briggs, D., Corvalán, C., Nurminen, M, 1996 _ Linkage methods for environmental and health analysis - general guidelines, WHO/EHG/95.26, Geneva US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hodnocení a řízení (assessment, management)rizik dle metodiky US - EPA, Hodnocení zdravotních rizik HRA(Health Risk Assessment).Hodnocení rizik pro ekosystémy ERA (Ecologicsl Risk Assessment),základní pojmy. Zdroje informací. A) Hodnocení zdravotních rizik 2. Stanovení priorit škodlivin, Toxicity Index Profile a další vybraná schémata stanovení priorit. Úvod do vývojové a reprodukční toxicity. Vývoj jedince a jeho citlivost v jednotlivých stádiích vývoje, důsledky toxického působení na rodiče a plod.Úvod do problematiky kancerogenních látek, kancerogenní proces a jeho podmínky, stádia kancerogeneze. Identifikace škodliviny, způsoby získávání dat, epidemiologické studie, studie toxicity na zvířatech, studie experimentů na mikroorganismech, QSAR analýzy, ekologické studie. Výběr reprezentativního vzorku populace, zásady vyhodnocování dat,eliminace rušivých vlivů, kategorizace závažnosti důkazů pre kancerogenní látky, dostatečný, omezený, nedostatečný důkaz 3. Hodnocení vztahu dávka - účinek pro nekancerogenní látky, prahová hodnota dávky, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), NOEL (No Observed Effect Level, LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), ADI (Acceptable Daily Intake). Referenční dávka (RfD) a referenční koncentrace (RfC), jejich výpočty.Hodnocení vztahu dávka - účinek pro kancerogenní látky, existence či neexistence prahu, modelování pravděpodobnosti vzniku rakoviny v oblasti nízkých dávek. CFC (Cancer Slope Factor) faktor směrnice rizika rakoviny, CSPo (Carcinogenic Potency Slope oral) směrnice rizika pro orální příjem, CSPi (Carcinogenic Potency Slope inhaled) směrnice rizika pro inhalační příjem ,UCR (Unit Cancer Risk) jednotkové riziko kancerogenity 4. Hodnocení expozice - definice, základní pojmy, zdroje expozice, expoziční cesty, brány expozice škodliviny, hodnocení pozadí,transport a transformační procesy v jednotlivých složkách ŽP, přenos mezi složkami ŽP.Podmínky expozice, expoziční scénář, získávání dat (přímé měření,monitoring, modelování). Výpočty expozice. 5. Charakterizace rizika .Výpočet rizika pro nekancerogenní látky - HQ event. HI ( Hazard Quocient, event. Hazard Index) kvocient, event. index nebezpečnosti. Výpočet rizika kancerogenních látek - LADD (Lifetime Average Daily Dose) průměrná celoživotní denní dávka a její stanovení, individuální riziko vzniku rakoviny (CVRK - celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad všeobecný průměr v populaci pro jednotlivce), riziko vzniku rakoviny na úrovni populace (CVRP - celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad všeobecný průměr v populaci pro populaci) B) Hodnocení rizik v ekosystémech 6. Proces hodnocení rizik v ekosystémech - metodologické přístupy, použití 7.Základní pojmy - cizorodá látka, environmentálně nebezpečná chemikálie, environmentální perzistence, bodový zdroj znečištění, difúzní zdroj znečištění, mobilní zdroj znečištění, toxicita, biodostupnost, biokoncentrace, bioobohacování, rozdělovací koeficienty 8. Osud látek v životním prostředí - adsorbce, těkání, desorpce, biotocká a abiotická degradace, hydrolýza, fotolýza 9.Obecné principy hodnocení rizik v ekosystémech, získávání dat, monitoring a modelování - výhody a nevýhody, využití biomonitoringu.Hodnocení vstupů, PEC (Predicted Environmnental Concetration) pro lokální a regionální úroveň, výpočty PEClocal pro atmosféru, vodní ekosystémy, sedimenty, půdy, podzemní vody, výpočet PEC regional 10.Hodnocení účinků na ekosystémy. Stres, stresory.Výpočet PNEC (Predicted No Effect Concetration). Hodnocení účinků pro vodní ekosystémy a sedimenty, pro terestrické prostředí,pro atmosféru 11. Problematika a hodnocení sekundárních otrav, problematika bioakumulace, pojem sekundární otrava, bioakumulační potenciál a jeho indikace, využití rozdělovacího koeficientu n-oktanol-voda, BCF (biokoncentrační faktor) a jeho výpočet 12. Charakterizace rizik - charakterizace rizik pro jednotlivé složky ŽP- testovací strategie pro zkvalitňování dostupných informací .Charakterizace rizik pro nové sloučeniny. Charakterizace rizik pro existující látky, hodnoty PEC, PNEC a Kow (rozdělovacé koeficient oktanol - voda) pro charakterizaci rizika 13.Odhad rizik a jeho aplikace v různých odvětvích lidské činnosti (státní správa, průmysl, výzkum, věda, informovanost občanů, nevládní organizace), příklady z praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 17  0 3
        Písemka Písemka 70  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.