546-0660/02 – Complex Assessment of Environment (KHŹP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUR02 Ing. Stanislav Čurda, Ph.D.
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to acquaint the students with the problems of Complex Assessment of Environment. The students will learn in practical exercises the skills based on the competencies of environmental engineer.

Teaching methods

Summary

After completion of the „Complex Assessment of Environment“ students will understand the risk assessment and management of impact contamineted environment on human health and "health" of ecosystems according to US EPA method.

Compulsory literature:

Briggs, D., Corvalán, C., Nurminen, M, 1996 _ Linkage methods for environmental and health analysis - general guidelines, WHO/EHG/95.26, Geneva US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hodnocení a řízení (assessment, management)rizik dle metodiky US - EPA, Hodnocení zdravotních rizik HRA(Health Risk Assessment).Hodnocení rizik pro ekosystémy ERA (Ecologicsl Risk Assessment),základní pojmy. Zdroje informací. A) Hodnocení zdravotních rizik 2. Stanovení priorit škodlivin, Toxicity Index Profile a další vybraná schémata stanovení priorit. Úvod do vývojové a reprodukční toxicity. Vývoj jedince a jeho citlivost v jednotlivých stádiích vývoje, důsledky toxického působení na rodiče a plod.Úvod do problematiky kancerogenních látek, kancerogenní proces a jeho podmínky, stádia kancerogeneze. Identifikace škodliviny, způsoby získávání dat, epidemiologické studie, studie toxicity na zvířatech, studie experimentů na mikroorganismech, QSAR analýzy, ekologické studie. Výběr reprezentativního vzorku populace, zásady vyhodnocování dat,eliminace rušivých vlivů, kategorizace závažnosti důkazů pre kancerogenní látky, dostatečný, omezený, nedostatečný důkaz 3. Hodnocení vztahu dávka - účinek pro nekancerogenní látky, prahová hodnota dávky, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), NOEL (No Observed Effect Level, LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), ADI (Acceptable Daily Intake). Referenční dávka (RfD) a referenční koncentrace (RfC), jejich výpočty.Hodnocení vztahu dávka - účinek pro kancerogenní látky, existence či neexistence prahu, modelování pravděpodobnosti vzniku rakoviny v oblasti nízkých dávek. CFC (Cancer Slope Factor) faktor směrnice rizika rakoviny, CSPo (Carcinogenic Potency Slope oral) směrnice rizika pro orální příjem, CSPi (Carcinogenic Potency Slope inhaled) směrnice rizika pro inhalační příjem ,UCR (Unit Cancer Risk) jednotkové riziko kancerogenity 4. Hodnocení expozice - definice, základní pojmy, zdroje expozice, expoziční cesty, brány expozice škodliviny, hodnocení pozadí,transport a transformační procesy v jednotlivých složkách ŽP, přenos mezi složkami ŽP.Podmínky expozice, expoziční scénář, získávání dat (přímé měření,monitoring, modelování). Výpočty expozice. 5. Charakterizace rizika .Výpočet rizika pro nekancerogenní látky - HQ event. HI ( Hazard Quocient, event. Hazard Index) kvocient, event. index nebezpečnosti. Výpočet rizika kancerogenních látek - LADD (Lifetime Average Daily Dose) průměrná celoživotní denní dávka a její stanovení, individuální riziko vzniku rakoviny (CVRK - celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad všeobecný průměr v populaci pro jednotlivce), riziko vzniku rakoviny na úrovni populace (CVRP - celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad všeobecný průměr v populaci pro populaci) B) Hodnocení rizik v ekosystémech 6. Proces hodnocení rizik v ekosystémech - metodologické přístupy, použití 7.Základní pojmy - cizorodá látka, environmentálně nebezpečná chemikálie, environmentální perzistence, bodový zdroj znečištění, difúzní zdroj znečištění, mobilní zdroj znečištění, toxicita, biodostupnost, biokoncentrace, bioobohacování, rozdělovací koeficienty 8. Osud látek v životním prostředí - adsorbce, těkání, desorpce, biotocká a abiotická degradace, hydrolýza, fotolýza 9.Obecné principy hodnocení rizik v ekosystémech, získávání dat, monitoring a modelování - výhody a nevýhody, využití biomonitoringu.Hodnocení vstupů, PEC (Predicted Environmnental Concetration) pro lokální a regionální úroveň, výpočty PEClocal pro atmosféru, vodní ekosystémy, sedimenty, půdy, podzemní vody, výpočet PEC regional 10.Hodnocení účinků na ekosystémy. Stres, stresory.Výpočet PNEC (Predicted No Effect Concetration). Hodnocení účinků pro vodní ekosystémy a sedimenty, pro terestrické prostředí,pro atmosféru 11. Problematika a hodnocení sekundárních otrav, problematika bioakumulace, pojem sekundární otrava, bioakumulační potenciál a jeho indikace, využití rozdělovacího koeficientu n-oktanol-voda, BCF (biokoncentračnífaktor) a jeho výpočet 12. Charakterizace rizik - charakterizace rizik pro jednotlivé složky ŽP- testovací strategie pro zkvalitňování dostupných informací .Charakterizace rizik pro nové sloučeniny. Charakterizace rizik pro existující látky, hodnoty PEC, PNEC a Kow (rozdělovacé koeficient oktanool - voda) pro charakterizaci rizika 13.Odhad rizik a jeho aplikace v různých odvětvích lidské činnosti (státní správam, průmysl, výzkum, věda, informovanost občanů, nevládní organizace), příklady z praxe

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Written exam Written test 80  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.