546-0671/01 – Ecology II (EKOII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
PUL01 Ing. Monika Pullmanová
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 30+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Animal Ecology - Introduction. Environment. Ecological factors. Population Ecology. Ecosystem. Plant Ecology - Plants and Environment. Population Ecology. Plant community. Natural succession. Basic biogeography. Determination of flora ČR.

Compulsory literature:

Begon M.,Harper J.L.,Townsend C.R.(1990):Ecology -individuals, populations and commnunities. Blackwell Scien. Publ.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Ekologie živočichů 1. Teplota, světlo, vlhkost, atmosférický tlak a proudění vzduchu jako ekologický faktor, adaptace živočichů. 2. Voda jako ekologický faktor. Podmínky života ve stojatých vodách. Podmínky života v tekoucích vodách. 3. Ekologické faktory rašelinišť. Ekologické faktory periodických vod a salinních vod. Půda jako životní prostředí. 4. Potrava. Třídění adaptací – adaptace fyziologické, morfologické a etologické. 5. Vnitrodruhové vztahy. Migrace živočichů. Mezidruhové vztahy. 6. Společenstva živočichů. Kvantitativní znaky zoocenóz. Strukturální a vztahové znaky zoocenóz. Člověk jako ekologický faktor – zoocenózy. 7. Rozmnožování, říje, reprodukční typy, rozmnožovací cykly u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Růst a vývoj mláďat u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Ekologie rostlin 1. Záření, modifikace slunečního záření a adaptace rostlin na záření. Teplotní bilance, teplota rostlin a adaptace rostlin na teploty. Vliv složení atmosféry na rostliny. 2. Vodní bilance stanoviště, absorbce, transpirace a vodní bilance rostlin. Odolnost rostlin vůči suchu, specifická doba přežití. Voda jako životní prostředí rostlin, adaptace rostlin na vodní prostředí. 3. Význam rostlin pro tvorbu půd, vliv reliéfu a rostlin na pedogenetické procesy. Závislost rostlin na chemismu půd. 4. Fotosyntetická kapacita rostlin, koeficient účinnosti fotosyntézy, závislost čisté fotosyntézy na světle a teple. Růstová analýza rostlin, její význam a aplikace. 5. Populace rostlin - definice, charakteristika, šíření populace. Struktura populace. Vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin. Vzájemné vztahy mezi rostlinami a živočichy, vliv člověka na populace rostlin. Strategie populací rostlin. 6. Ekologie společenstva rostlin - definice, vymezení. Horizontální a vertikální struktura rostlinného společenstva. Stabilita rostlinného společenstva, vegetace zonální, azonální a extrazonální. Analýza struktury společenstva, životní formy rostlin. Vegetace potenciální, přirozená, přírodě blízká, rekonstruovaná přírodní, přírodní. Změny struktury společenstva rostlin v čase. 7. Ekologická sukcese rostlin, primární a sekundární sukcese, principy a význam v ekosystému. Invazní a expanzní druhy rostlin, význam.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Written exam Written test 13  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 57  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner