546-0672/03 – Manufacturing Technology (VT)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání ucelených poznatků a zkušeností o složité problematice dobývání a zpracovávání nerostných a energetických surovin. Pojímá dobývání a zpracovávání surovin jako samostatné průmyslové odvětví. Předmět poskytne studentům znalosti o těžbě, následném zpracování i využití jednotlivých materiálů. Student získá vědomosti o surovinové základně ČR.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

Obeznámit se s problematikou a způsoby technologií, které zpracovávají nerostné suroviny. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku určité suroviny. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii. Seznámit studenty se základy znalostí těžby a technologiemi zpracovávající nerostné suroviny. Zpracování několika základních kovů z historického pohledu až do současnosti.

Compulsory literature:

1. Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 2. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. 3. Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 s. 4. Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. 5. Brož,L.- Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. 6. Jelínek,R.: Slévárenství, VŠB Ostrava

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

na cvičeních průběžná kontrola ústní i písemnou formou

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam nerostné surovinové základny sátu 2. Teoretické základy hornictví, systematika hornictví 3. Geologie a mechanika hornin z hlediska výzkumu a řízení prací v kůře zemské 4. Hodnocení přírodních podmínek pro volbu otvírky, přípravy a dobývání ložisek nerostných surovin 5. Hlubinné dobývání ložisek užitkových nerostů 6. Lomové dobývání ložisek užitkových nerostů 7. Geotechnologické metody dobývání 8. Základní technologické postupy, prevence účinků dolování 9. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin 10. Skládkování hornictví - problematika využití podzemních prostorů 11. Přírodní podmínky pro ukládání odpadů do podzemí 12. Technologie ukládání odpadů do podzemí 13. Koksárenství - základní technologické postupy 14. Hutnictví - základní technologické postupy 15. Vliv technologických postupů hutnictví na životní prostředí 16. Podstata stavebních konstrukcí 17. Dokumentace staveb 18. Zakládání staveb 19. Základy dopravních, inženýrských a podzemních staveb

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner