546-0675/01 – Environmental Engineering II ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON15 Ing. Eva Konečná, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basic Ecology. Introduction to applied biological sciences: Landcape, Agiculture and forestry, Landcape and nature protection. Determination of woody species of ČR.

Compulsory literature:

Rosypal,S.(1996): Přehled biologie. SPN Praha.- Kubeš,J.(1996):Plánování venkovské krajiny. Skripta VŠB-TUO,svazek 13.- Pecharová, E.-Hanák, P.(1996): Ochrana genofondu. Skripta VŠB-TUO,svazek 14.-Kostkan, V.(1996): Územní ochrana přírody a krajiny v ČR. Skripta VŠB-TU Ostrava,svazek 22.-Remtová, K. (1996):Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Skripta VŠB-TUO.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekosystém, společenstvo, populace. 2. Vegetační mapování – předmět, cíle, základní koncepce, typy map. Využití vegetačních map. Fytogenofond ČR – základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření. 3. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj.Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 4. Les - funkce lesa. Historie vývoje lesa v ČR. Kategorie lesů a biologická hodnota lesa. Členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. Lesní hospodářský plán. Současné formy ochrany lesa. 5.Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. Trvale udržitelný rozvoj v lesnictví a zemědělství. 6. Krajinné plánování. Pozemkové úpravy. Územní systém ekologické stability. Ekologická únosnost krajiny. 7. Hlavní cíle a problémové oblasti ochrany genofondu, důvody ochrany přírody a krajiny. 8. Člověk jako příčina změn ekosystémů – cykly, složky, faktory. Formy ohrožení fytogenofondu a zoogenofondu. Formy ohrožení v jednotlivých typech krajiny a ekosystémů ČR aj. 9. Současná ochrana přírody a krajiny u nás a ve světě. Globální strategie biodiverzity. 10. Předmět současné ochrany přírody a krajiny. Obecná ochrana přírody. VKP, Přírodní parky. Krajinný ráz. 11. Kategorie zvláštní ochrany přírody. Maloplošná chráněná území. 12. Národní parky. Chráněné krajinné oblasti. 13. Orgány státní správy v ochraně přírody. Legislativní opatření v ochraně přírody a krajiny. 14. NATURA 2000. Směrnice EU v ochraně přírody a krajiny.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner