546-0683/01 – Water Management I (HV I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to become familiar with issues of rational water management, both in the water environment, and with its resources and its use.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The object content is problems rational dispose of water both in environment its presence and in its using. Objective is provided bases of common systemic conception existing problems in water system ,mutual relationships and connections,i.e. to provide essential methodical analyses and particular problems solutions of reservoir and other water service structures in interaction with environment.

Compulsory literature:

Water reuse : issues, technologies, and applications / written by Takashi Asano ... [et al.]. - New York : McGraw-Hill, c2007 - xxxviii, 1570 s. : il. ISBN 978-0-07-145927-3

Recommended literature:

Watershed models / edited by Vijay P. Singh, Donald K. Frevert. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006 - xxiv, 653 s. : il., mapy ISBN 0-8493-3609-0 (váz.)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v prostředí vody, tak s jejími zdroji a při jejím užívání. Cílem je poskytnout základy obecného, systémového chápání této problematiky, vzájemných vazeb a souvislostí, nákladních možností a metod, schopnosti analýzy a řešení konkrétních problémů. Přednášky: 1. Úvod – etapy a fáze dosavadního a předpokládaného budoucího vývoje vodního hospodářství, definice hospodaření s vodou – členění, základní přístupy k řešení. 2. Základní pojmy a terminologie hospodaření s vodou, vzájemné souvislosti a interakce, opakované použití vody v netradiční – potenciální zdroje vody, princip dvojího přínosu. 3. Obecně k řešení problematiky hospodaření s vodou – týmová práce a spolupráce (podmínky úspěšnosti řešení, konflikty a jejich řešení, způsoby řízení a rozhodování – výběr spolupracovníků, personální aspekty). 4. Obecné způsoby přístupu k řešení (příčiny a důsledky), obecné možnosti řešení, postup řešení – jednotlivé fáze a postupné kroky řešení, zásady a metody generování variant, a výběr variant pro řešení. 5. Analýza proveditelnosti – multikriteriální hodnocení – obecně k hodnocení (druhy kriterií, užitek a hodnota varianty, hodnota a váha kritéria), závislost na úrovni znalostí vstupních údajů (rozhodování za jistoty a nejistoty, míra rizika), účelová funkce užitku, optimum. 6. Metody stanovení vah a hodnot kritérií, ekonomické hodnocení (členění, společná časová úroveň), hodnoty mimoekonomických kriterií (spotřebitelský nadbytek, závislosti, stanovení poptávkové křivky) 7. Aplikace zadaných datových souborů při stanovení počtu možností (variant), míry polohy, variability, asymetrie, doby průtoků nádrží (zdržení). 8. Pravděpodobnost jevů hydrologických a provozních – výskyt havárií, změn potřeby a jakosti, čistící efekt, podmíněná pravděpodobnost. 9. Vzájemná souvislost a závislost jevů – závislost jednotlivých ukazatelů jakosti na průtoku,hypotézy – závislost jakostních ukazatelů vody apod. 10. Vyrovnání množství a kvality vody – akumulační a egalizační nádrže (druhy, princip vyrovnání, schéma a postup výpočtu). 11. Stanovení potřeb vody a požadavků na jakost, ovlivňující faktory, zabezpečenost dodávek a jakosti, spolehlivost zařízení a systémů. 12. Negativní účinky vody – dané vlastnostmi vody (vč.ochrany), množstvím a energetickými účinky, ochrana před povodněmi – druhy, členění (účel, význam, priority). 13. Hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách – funkce nádrži, nádrž jako prostředek k hospodaření s vodou, vodohospodářská soustava – princip řešení – přítok, odtok, hydrologické podklady. 14. Návrh objemu nádrže – zásobní (krátkodobý a víceletý cyklus), ochranný, řízení odtoku. Provozování vodohospodářských nádrží a soustav – zásady, strategické a operativní řízení, automatizování řízení. 15. Interakce vodohospodářských nádrží s prostředím – nádrže a prostředí, teplotní režim, kvalita vody, efektivnost nádrží. Cvičení: Je zajištěno seminární formou a zpracováním závěrečné seminární práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner