546-0684/01 – Publics Water Supply (ZV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject informs students about the problems of Public Water Supply.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject solves the problematic of water-supply engineering (water catchments, consumptions and treatment) and water supply (transport and water network) from function and structural view.

Compulsory literature:

http://www.haestad.com/library/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, úpravy vody) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního. 1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. Vodní zdroje (druhy, výskyt v ČR). Obecné a specifické požadavky na jakost pitné , užitkové a provozní vody. 2. Potřeba pitne vody, stanovení potřeb pitne vody pro obyvatelstvo, průmysl a zemědělství,požární účely. Nerovnoměrnost potřeby vody a ztráty ve vodárenských zařízeních. Plánování potřeb a výstavby. 3. Horizontální a vertikální jímací objekty pro pitnou vodu(druhy, konstrukční řešení) 4. Jímání povrchové vody pro pitné účely, jímadla v tekoucích vodách. Jímací objekty údolních nádrží. 5. Zvyšování vydatnosti vodních zdrojů, převody, infiltrace, využití srážkových vod.. Ochrana vodních zdrojů. 6. Doprava a rozvod vody, druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. 7. Vodovodní síť, druhy. Objekty a vybavení vodovodní sítě, armatury a vodoměry, domovní přípojky. 8.-9. Dimenzování vodovodních sítí a řádů. Návrh světlosti trub, stanovení tlakových ztrát. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace – viz. PO-14) 11. Materiály vodovodních sítí, jejich provádění. 12. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, vodárenské čerpací stanice. Hydroforové stanice, ochrana před rázy. 13. Úpravny vod – dispoziční a funkční řešení, používané postupy. Kalové hospodářství úpraven. 14. Projektování, výstavba, provoz a údržba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí. 15. Koroze a inkrustace vodárenských sítí. Ochrana trubních materiálů. Ekonomika provozu vodárenských zařízení. 16. Podchody vodovodů pod vodním tokem, komunikacemi, drážním tělěsem, uložení vodovodního potrubí na mostní konstrukci. Cvičení: Výpočty potřeby vody. Exkurze – úpravna vody (viz. PO-27) Výpočty návrhu dimenze potrubí a rozvodné vodárenské sítě. Opakovací cvičení – test. Exkurze – úpravna vody (viz. PO-27)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 9  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 14  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner