546-0684/03 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
NAB016 Ing. Pavla Šebestová
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, ochrana zdrojů) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači poznatky z oblasti zásobování vodou. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodou, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU. V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (MIKE NET -ODULA) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti.

Povinná literatura:

Štícha V. a kol.: Vodárenství, SNTL Praha 1979. Tesařík J. a kol.: Vodárenství, SNTL Praha 1985. Novák J. a kol: Příručka provozovatele vodovodní sítě, Medim, spol s r.o. pro SOVAK ČR 2003. ISBN 80-238-9946-5 Hlaváč J., a kol.: Elektronická učebnice vodárenství. brno 2005, 2. vydání. Časopisy: Vodní hospodářství a Sovak Sullivan P. et al.: The Environmental Science of Drinking Water, Amazonia 2005. Stein D.: Rehabilitation and maintenance of drains and sewers. Ernst & Sohn, V. Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39- 8, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. Vodní zdroje (druhy, výskyt v ČR). Obecné a specifické požadavky na jakost pitné, užitkové a provozní vody. 2. Potřeba vody, stanovení potřeb vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. Nerovnoměrnost potřeby vody a ztráty ve vodárenských zařízeních. 3. Horizontální a vertikální a kombinované jímací objekty. Ochrana vodních zdrojů. 4. Jímání povrchové vody, jímadla v tekoucích vodách. Jímací objekty údolních nádrží. 5. Zvyšování vydatnosti vodních zdrojů, převody, infiltrace, využití srážkových vod. 6. Doprava a rozvod vody, druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. 7. Vodovodní síť, druhy. Objekty a vybavení vodovodní sítě, armatury a vodoměry, domovní přípojky. 8.-9. Dimenzování vodovodních sítí a řádů. Návrh světlosti trub, stanovení tlakových ztrát. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace. 11. Materiály vodovodních sítí, jejich provádění. 12. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, vodárenské čerpací stanice. Ochrana před rázy. 13. Projektování, výstavba, provoz a údržba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí. 14. Koroze a inkrustace vodárenských sítí. Ochrana trubních materiálů. 15. Podchody vodovodů pod vodním tokem, komunikacemi, drážním tělesem, uložení vodovodního potrubí na mostní konstrukci. Cvičení: Semestrální práce na téma "Zásobování vodou v okolí mého bydliště" Výpočty potřeby vody, grafické znázornění. Výpočty návrhu dimenze potrubí a rozvodné vodárenské sítě. Tlakové ztráty (MIKE, DHI). Výpočet velikosti objemu vodojemu, grafické znázornění. Exkurze – dispečink (SmVaK nebo Povodí Odry a.s.). Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 9  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 14  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní