546-0684/03 – Publics Water Supply (ZV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
NAB016 Ing. Pavla Šebestová
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 9+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject informs students about the problems of Public Water Supply.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject solves the problematic of water-supply engineering (water catchments, consumptions and treatment) and water supply (transport and water network) from function and structural view.

Compulsory literature:

http://www.haestad.com/library/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. Vodní zdroje (druhy, výskyt v ČR). Obecné a specifické požadavky na jakost pitné, užitkové a provozní vody. 2. Potřeba vody, stanovení potřeb vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. Nerovnoměrnost potřeby vody a ztráty ve vodárenských zařízeních. 3. Horizontální a vertikální a kombinované jímací objekty. Ochrana vodních zdrojů. 4. Jímání povrchové vody, jímadla v tekoucích vodách. Jímací objekty údolních nádrží. 5. Zvyšování vydatnosti vodních zdrojů, převody, infiltrace, využití srážkových vod. 6. Doprava a rozvod vody, druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. 7. Vodovodní síť, druhy. Objekty a vybavení vodovodní sítě, armatury a vodoměry, domovní přípojky. 8.-9. Dimenzování vodovodních sítí a řádů. Návrh světlosti trub, stanovení tlakových ztrát. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace. 11. Materiály vodovodních sítí, jejich provádění. 12. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, vodárenské čerpací stanice. Ochrana před rázy. 13. Projektování, výstavba, provoz a údržba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí. 14. Koroze a inkrustace vodárenských sítí. Ochrana trubních materiálů. 15. Podchody vodovodů pod vodním tokem, komunikacemi, drážním tělesem, uložení vodovodního potrubí na mostní konstrukci. Cvičení: Semestrální práce na téma "Zásobování vodou v okolí mého bydliště" Výpočty potřeby vody, grafické znázornění. Výpočty návrhu dimenze potrubí a rozvodné vodárenské sítě. Tlakové ztráty (MIKE, DHI). Výpočet velikosti objemu vodojemu, grafické znázornění. Exkurze – dispečink (SmVaK nebo Povodí Odry a.s.). Zápočtový test.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner