546-0695/05 – Environmental Economy (EkŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOR01 Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Řešit problematiku ekonomiky životního prostředí a politiky životního prostředí České republiky, včetně problematiky EU. Zaměřit se na základy příslušných teorií a především se seznámit s praxí politiky životního prostředí a odstranění překážek ve stále intenzivnější komunikaci mezi ekonomikou a životním prostředím. Posluchači technických oborů různého zaměření budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii ekonomie v jeho specifické podobě.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

The main task of subject is to take away barrier in intensive communication between economy and environment. Student from different technical branch will teach how work with special economic language in its specific form – in environmental economy.

Compulsory literature:

Tietenberg,T.:Environmental and Natural Resource Economics, Harper Collins Publishers, N.Y.1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomická činnost a ŽP 2. Ekonomie životního prostředí 3. Selhání trhu externality, internalizace 4. Veřejné statky 5. Vlastnická práva 6. Prostředky politiky životního prostředí 7. EMS - Systém environmentálního managementu 8. Environmentární indikátory OECD 9. Stupně ekologického auditu 10. Ekologický rozbor 11. Ekologická politika 12. Výdaje na ochranu životního prostředí 13. Využívání přírodních zdrojů 14. Znehodnocování životního prostředí

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner