546-0695/06 – Ekonomika životního prostředí (EkŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LOR01 Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit problematiku ekonomiky životního prostředí a politiky životního prostředí České republiky, včetně problematiky EU. Zaměřit se na základy příslušných teorií a především se seznámit s praxí politiky životního prostředí a odstranění překážek ve stále intenzivnější komunikaci mezi ekonomikou a životním prostředím. Posluchači technických oborů různého zaměření budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii ekonomie v jeho specifické podobě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět má za cíl odstranit překážky v stále intenzivnější komunikaci mezi ekonomikou a životním prostředím. Studenti technických oborů různého zaměření se naučí pracovat s odborným jazykem ekonomie v jeho specifické podobě - v oboru ekonomiky životního prostředí.

Povinná literatura:

Čamrová,L.(ed.): Ekonomie a životní prostředí - nepřátelé či spojenci?, Praha, Alfa Publishing a Liberální institut, 2007 ISBN 978-80-86851-69-3 (Alfa Publishing) ISBN 978-8086389-47-9 (Liberální institut) Moldan, B. a kol. : Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, COŽP UK, Praha 1997 Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B. : Faktor čtyři. PHARE, MŽP Praha 1996. Obršálová, I. - Rudolf, E.: Environmentální ekonomika, Univerzita Pardubice, 1997, ISBN 80-7194-189-1 Šimíčková, M.: Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj, VŠB - TUOstrava, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – vztahy mezi člověkem a přírodou, počátky a vývoj ekonomického myšlení ve vztahu k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, šetrné využívání přírodních zdrojů a naplňování koncepce trvale udržitelného rozvoje 2. Důsledky znečišťování životního prostředí, znečištění jako externality, teorie externalit (podstata, příčiny vzniku a dopady), teorie optimalizace externalit, kvantifikace externalit a ekonomických škod ze znehodnocování přírodních složek životního prostředí 3. Kvalita životního prostředí jako problém alokace zdrojů, ekologické zatížení reprodukčního procesu, tržní a netržní ekonomické oceňování obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů 4. Efektivnost ochrany životního prostředí a náklady na jeho ochranu, analýzy negativních efektů vyvolaných ekologickými škodami 5. Environmentální škody, škody ze znehodnocování životního prostředí 6. Teorie environmentální politiky a rozhodování, úloha státní regulace a ochrany životního prostředí, význam a přínosy environmentální politiky 7. Formování státní ekologické politiky, koncepce,, legislativní rámec a nástroje ekologické politiky a financování péče o životní prostředí 8. Informační zabezpečení péče o životní prostředí, systém řízení péče o životní prostředí, organizační uspořádání péče o životní prostředí 9. Koncepce a strategie udržitelného rozvoje, základní principy teorie udržitelného rozvoje, indikátory TUR 10. Politika životního prostředí na nadnárodní úrovni, globální konference OSN, Ministerské konference OSN „Životní prostředí pro Evropu“ (Dobříšská, Lucernská, Sofijská, Aarhuská) Mezinárodní spolupráce v oblasti péče o životní prostředí, mezinárodní úmluvy, politika životního prostředí v Evropské unii a ČR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Most 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku