546-0695/06 – Environmental Economy (EkŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LOR01 Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Řešit problematiku ekonomiky životního prostředí a politiky životního prostředí České republiky, včetně problematiky EU. Zaměřit se na základy příslušných teorií a především se seznámit s praxí politiky životního prostředí a odstranění překážek ve stále intenzivnější komunikaci mezi ekonomikou a životním prostředím. Posluchači technických oborů různého zaměření budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii ekonomie v jeho specifické podobě.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

The main task of subject is to take away barrier in intensive communication between economy and environment. Student from different technical branch will teach how work with special economic language in its specific form – in environmental economy.

Compulsory literature:

Tietenberg,T.:Environmental and Natural Resource Economics, Harper Collins Publishers, N.Y.1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – vztahy mezi člověkem a přírodou, počátky a vývoj ekonomického myšlení ve vztahu k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, šetrné využívání přírodních zdrojů a naplňování koncepce trvale udržitelného rozvoje 2. Důsledky znečišťování životního prostředí, znečištění jako externality, teorie externalit (podstata, příčiny vzniku a dopady), teorie optimalizace externalit, kvantifikace externalit a ekonomických škod ze znehodnocování přírodních složek životního prostředí 3. Kvalita životního prostředí jako problém alokace zdrojů, ekologické zatížení reprodukčního procesu, tržní a netržní ekonomické oceňování obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů 4. Efektivnost ochrany životního prostředí a náklady na jeho ochranu, analýzy negativních efektů vyvolaných ekologickými škodami 5. Environmentální škody, škody ze znehodnocování životního prostředí 6. Teorie environmentální politiky a rozhodování, úloha státní regulace a ochrany životního prostředí, význam a přínosy environmentální politiky 7. Formování státní ekologické politiky, koncepce,, legislativní rámec a nástroje ekologické politiky a financování péče o životní prostředí 8. Informační zabezpečení péče o životní prostředí, systém řízení péče o životní prostředí, organizační uspořádání péče o životní prostředí 9. Koncepce a strategie udržitelného rozvoje, základní principy teorie udržitelného rozvoje, indikátory TUR 10. Politika životního prostředí na nadnárodní úrovni, globální konference OSN, Ministerské konference OSN „Životní prostředí pro Evropu“ (Dobříšská, Lucernská, Sofijská, Aarhuská) Mezinárodní spolupráce v oblasti péče o životní prostředí, mezinárodní úmluvy, politika životního prostředí v Evropské unii a ČR

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 47  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner