546-0696/02 – Voda v krajině (VvK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti hydropedologie, odtokových poměrů a vodních bilancí povodí, v oblasti potřeb a zásad návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Orientace v zásadách návrhu hydromelioračních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními funkcemi vody v krajině, vodními bilancemi, základy hydropedologie. Dále seznamuje s potřebami a zásadami návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Studenti jsou seznámeni s legislativním opatřením v oblasti ochrany vody v krajině.

Povinná literatura:

POKORNÁ, D. a J. ZÁBRANSKÁ. Hydrologie a hydropedologie. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-707-1 KUTÍLEK, M. a kol. Hydropedologie 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4 VÁŠKA, J. a kol. Hydromeliorace. Praha: ČKAIT, 2000. 220 s. ISBN 80-86426-01-7 ONES, J. Global Hydrology: Processes, Resources and Environmental Management. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582098610

Doporučená literatura:

KULHAVÝ, F. a Z. KULHAVÝ. Návrh hydromelioračních staveb. Praha: ČKIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2 LIEBSCHER, P. a J. RENDEK. Rybníky ČR. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2368-1 JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalectví. MZLU v Brně, 2003. ISBN 80-7157-733-2 JULIEN, Pierre Y. River mechanics. New York, NY: Cambridge University Press, 2018, 499 s. ISBN 978-1-107-46277-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů jsou během semestru ověřovány odevzdáním vypracovaných příkladů. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test a ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních. Odevzdání vypočtených příkladů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – voda a její fyzikálně chemické vlastnosti, úloha vody v krajině. 2. Vodní bilance a hydrologická bilance povodí. 3. Vodní prvky v krajině – prameny, mokřady, rašeliniště, vodní toky, rybníky a nádrže. 4. Revitalizace a rekultivace krajiny ve vztahu k vodním útvarům. 5. Význam a historie závlah, základní pojmy, využití závlah. 6. Druhy závlah – doplňková, hnojivá, zvláštní. 7. Potřeba vody pro závlahy – výpočet závlahového množství, podklady pro návrh závlahy, zdroj závlahové vody. 8. Odvodnění krajiny, příčiny zamokření a historie odvodňování. 9. Hlavní a podrobné odvodňovací zařízení. 10. Speciální odvodňovací zařízení. 11. Eroze – Predikce erozních procesů, univerzální rovnice ztráty půdy USLE a její modifikace. 12. Vodní eroze – její příčiny, formy, důsledky, protierozní opatření. 13. Větrná eroze – její příčiny a důsledky, protierozní opatření. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Zápočet je udělen na základě odevzdání správně vypočtených příkladů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724HGF011) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724HGF011) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku