546-0709/03 – Technological Analysis I ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SED04 Ing. Věra Sedláčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The syllabus of the course concentrates on the issue of grain size analyses of mixtures, dressability of raw materials, quantitative and qualitative rating of dressing operations (efficiency rating of separation processes, calculation of product sizing yield or separation), yield calculation of estimated results of technological operations. syllabus Lectures: 1. Basic dressing terms and relations. 2-3. Grain-size analysis and its evaluation including graphic representation. 4-6. Rating of material dressability (fractional analyses and representation of their results in HR and M representations. 7-8. Quantitative analysis of sizing and separation processes – methods of yield calculation for two or more product operations. 9. Efficiency rating of sizing and separation by a recovery method. 10-12. Efficiency rating of sizing and separation from the results of fractional analyses of intake and products (limit Tromp curve, anamorphous diagram). 13. Determination of estimated results of dressing operations (by means of enrichment degree, from the material characteristics and efficiency of the particular operation). 14. Principles of material and water sampling. Practice: 1-3. Grain-size analyses and their representations. 4-6. Rating of dressability in HR and M representations. 7-8. Yield calculation of sizing and separation products. 9-10. Efficiency rating of sizing and separation processes by a recovery method. 11-12.Calculation of limit numbers for sizing and separation and their graphic representations. 13. Determination of estimated yields. 14. Credit.

Compulsory literature:

1. Kozák,J., Botula,J.: Úpravnická technologická analýza. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1991. 2. Kozák,J., Cagaš,Z.: Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. SNTL/SVTL, Praha 1965. 3. Kozák J.: Úpravnická technologická analýza, návody do cvičení. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní úpravnické pojmy a vztahy. 2-3. Granulometrická analýza a její vyhodnocení včetně grafického znázornění. 4-6. Hodnocení upravitelnosti surovin (frakční analýzy a znázornění jejich výsledků v HR a M zobrazení. 7-8. Kvantitativní analýza třídících a separačních procesů - metody výpočtů výnosů pro dvou a více produktové operace. 9. Hodnocení účinnosti třídění a separace metodou výtěžností. 10-12. Hodnocení účinnosti třídění a separace z výsledků frakčních analýz přívodu a produktů (dělící Trompovy křivky, anamorfní diagram). 13. Stanovení předpokládaných výsledků úpravnických operací (pomocí stupně obohacení, z charakteristiky suroviny a účinnosti příslušné operace). 14. Zásady vzorkování surovin a vody. Cvičení: 1-3. Granulometrické analýzy a jejich zobrazení. 4-6. Vyhodnocení upravitelnosti v HR a M zobrazení. 7-8. Výpočet výnosů produktů separace a třídění. 9-10. Hodnocení účinnosti třídících a separačních procesů metodou výtěžností. 11-12.Výpočet dělících čísel pro třídění a separaci a jejich grafické znázornění. 13. Určení předpokládaných výnosů. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner