546-0710/03 – Technological Analysis II ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SED04 Ing. Věra Sedláčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Application of calculus of probability and mathematical statistics for rating of raw materials and dressing processes and their application in the area of environmental engineering. Basic knowledge on theory of errors. Collection and processing of experimental data, research analysis of experimental data, statistical analysis of data and its application in the laboratory and operational practice and in the evaluation of environmental problems. Analysis of variance and its application in the evaluation of experiments. Regression analysis and its application in rating of processes. Statistical planning and evaluation of experiments. syllabus 1. Basic concepts of calculus of probability. Random events, probability, random quantities and their characteristics. 2. Classification of probability, basic types and their application. Multidimensional random quantity. 3. Mathematical statistics and its utilization in the evaluation of experimental data. General method of statistical data analyses. Basics of estimation theory, parameter estimates of selected types of probability classification. 4. Rough estimates of position and dispersion parameters. Parameter estimates of multidimensional normal classification. 5. Testing of statistical hypotheses. Hypotheses tests on parameters of one and several normal classifications. 6. Non-parametric tests. 7. Hypotheses tests on parameters of one and two multidimensional normal classifications. Tests of good coincidence. 8. Verification of basic preconditions on random selection. Testing of normality, independence, homogeneity and sufficient selection scope. 9. Graphic methods of exploration analysis. 10. Variance analysis. Single-factor and two-factor analysis of variance. 11. Regression and correlation analysis. Correlation analysis. 12. Linear regression. 13. Planning and evaluation of experiments. 14. Planning and evaluation of experiments.

Compulsory literature:

1. Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha 1994 2. Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Sbírka úloh s disketou. Pardubice 1996 3. Hebák P., Hustopecký J.: Průvodce moderními statistickými metodami. Praha 1990 4. Berthouex P.M., Brown L.C.: Statistics for environmental engineers. Boca Raton 1994 5. Likeš J., Laga J.: Základní statistické tabulky. Praha 1978 6. Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti. Praha 1982 7. Likeš J., Machek J.: Matematická statistika. Praha 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich charakteristiky. 2. Rozdělení pravděpodobnosti, zákl. druhy a jejich použití. Vícerozměrná náhodná veličina. 3. Matematická statistika a její použití při vyhodnocování experimentálních dat. Obecný postup při statistické analýze dat. Základy teorie odhadu, odhady parametrů vybraných typů rozdělení pravděpodobnosti. 4. Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení. Odhady parametrů vícerozměrného normálního rozdělení. 5. Testování statistických hypotéz. Testy hypotéz o parametrech jednoho a několika normálních rozdělení. 6. Neparametrické testy. 7. Test hypotéz o parametrech jednoho a dvou vícerozměrných normálních rozdělení. Testy dobré shody. 8. Ověřování základních předpokladů o náhodném výběru. Testování normality, nezávislosti, homogenity a dostatečné velikosti výběru. 9. Grafické metody exploatorní analýzy. 10.Analýza rozptylu. Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptylu. 11.Regresní a korelační analýza. Korelační analýza. 12.Lineární regrese. 13.Plánování a vyhodnocování experimentálních prací. 14.Plánování a vyhodnocování experimentálních prací. Cvičení: Obsah jednotlivých cvičení navazuje na témata přednášek formou řešení příkladů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner