546-0716/03 – Landscape Sciences (NoK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

vv

Teaching methods

Summary

Landscape sciences of the geography view . The type of the landscape study as antrophocentric, as biocentric conception. Historical development of the landscape in Czech republic. Type of the landscape, the best interest of cultural landscape: Cultural landscape, the nature landscape, the antrophogenic landscape. The historical documentation for monitoring of the landscape development. The statistic data of using soil fund. The archive data - cartulary, water books and so. The graphic data - the historical maps, the cadastral maps, the air photography, the satellite photography. The geography language. The methods of the geography researche. The type of landscape, the classification, the regional aspect of study. The using of the map data in cross country investigation for disolving of geography problem.

Compulsory literature:

Strahler, A.N. (1992): Physical Geography, J. Willey. New York, London, Sydney, Toronto.

Recommended literature:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia. Praha. 583 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Krajinná sféra a její členění. Geografický přístup studia krajiny. Zákonitosti prostorové diferenciace krajiny. Pojmy. 2. Krajinně-ekologický přístup studia krajiny (na úrovni topické- ekosystémový přístup). Pojmy. 3. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální,chorická, topická. 4. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. 5. Prvky a složky krajiny a jejich přímé a nepřímé vazby. Příklady jednotlivých typů vyzeb ve fungování krajiny. 6. Struktura krajiny – prostorová a časová. Dynamika krajiny. 7. Chování krajiny – krajinná sukcese. 8. Stabilita krajiny - dynamická homeostáze. 9. Kritéria hodnocení stability - kvality krajiny. Hodnocení ekologické stability krajiny pomocí indexů KES (jednotlivé metodiky hodnocení). Krajinný ráz. 10. Využívání krajiny (potenciál, kapacita, únosnost krajiny). 11. Péče o krajinu, krajinné plánování, krajinotvorné programy v České republice. Typy krajin na našem území a jejich studium: • Kulturní krajina, vznik a vývoj kulturní krajiny na našem území. • Přírodní krajina. • Antropogenní krajina. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. • Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) • Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. • Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer