546-0717/03 – Geochemistry of Environment ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní geochemické pojmy. Geochemické pozadí. Geochemická anomálie. Klark. Geochemické aureoly rozptylu. Prvková asociace. Indikátorové prvky. Geochemická klasifikace prvků. Vnitřní faktory geochemické migrace. Vnější faktory geochemické migrace. Geochemické bariéry. Geochemie litosféry. Geochemie přírodních vod. Geochemie atmosféry. Přírodní radioaktivita prvků. Biogeochemie. Biogeochemické cykly hlavních organogenních prvků. Biogeochemická migrace minoritních a stopových prvků. Organická geochemie. Dálkový přenos polutantů. Geochemie krajiny. Úkoly a aplikace environmentální geochemie. Cvičení: Metody vzorkování geochemických materiálů – litogeochemie půdy. Metody vzorkování geochemických materiálů – hydrogeochemie, říční sedimenty, biogeochemie, atmogeochemie. Geochemické mapy, Měřítko geochemických prací. Statistické hodnocení geochemických dat. Hodnocení kontaminace půd. Statistické zpracování. Zpracování mapy kontaminace půd. Geochemie recentních říčních sedimentů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner