546-0721/02 – Instrumentální analýza ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Instrumentální metody chemické analýzy. Principy instrumentálních metod. Elektrochemické metody. Metody založené na separačních technikách. Metody založené na interakci hmota záření. Metody instrumentální analýzy. Akreditace laboratoří. Automatizace v chemické analýze. Mobilní analytické metody. Screeningové metody. Průmyslová analýza a automatické analyzátory.

Povinná literatura:

1. Beran, P., Opekar, F., Štulík, K.: Instrumentální analytické metody, SNP Praha, 1997. 2. Berčík,J. a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy, Alfa Bratislava, 1977. 3. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, 1994. 4. Garaj, J., Bustin, D., Hladký, Z.: Analytická chémia, ALFA/SNTL, Bratislava/Praha, 1987. 5. Hartus, D. C.: Quantitative Chemical Analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, 1995. 6. Holzbecher,Z., Churáček,J. a kol.: Analytická chemie SNTL, Praha, 1987. 7. Christian, G.D.: Analytical Chemistry (5. edition), John Wiley & Sons, New York, 1994 (ISBN 0-471-30582-0). 8. Christian, G.D., O'Reilly, J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston, ISBN 0-205-08640-3, 1986. 9. Kellner, R., Mermet, J. M., Otto, M., Widmer, H. M.: Analytical Chemistry, Wiley, (SBN 3-527-28610-1, 1998. 10. Meloun, M., Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat, Aro Magma, Prah 1998. 11. Miller, J.C., Miller, J.N.: Statistics for Analytical Chemistry, Ellis Horwood, New York, 1993. 12. Opekar, J., Jelínek, I. a kol.: Základní analytická chemie (skriptum), UK – Karolinum, Praha, 2002. 13. Pertile, E.: Analytická chemie I, multimediální učební text, VŠB-TUO/FRVŠ, 2005. 14. Pertile, E.: Instrumentální metody analýzy, multimediální učební text, VŠB TUO/FRVŠ, 2006. 15. Pietrzyk, D.J., Frank, C.W.: Analytical Chemistry - an Introduction, Academic Press, New York, ISBN 0-12-555150-9, 1974. 16. Samec, Z.: Elektrochemie, skriptum, UK Karolinum, Praha, 1999. 17. Skoog D.A., West, D.M., Holler, F.J.: Fundamentals of Analytical Chemistry (6. edition), Saunders College Publishing, ISBN 0-03-075397-X, 1992. 18. Skoog, D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, 1999. 19. Sommer, L.: Základy analytické chemie I, VUTium Brno 1998. 20. Štulík, K., Barek, J.: Elektrochemické analytické metody, skriptum, SPN Praha, 1985. 21. Townshend, A. (editor): Encyclopedia of Analytical Science, Vol. I - X, Academic Press, London, ISBN 0-12-226700-1, 1995). 22. Volka, K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha 1995. 23. www.eurachem.org: Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, 2002. 24. Zýka, J. a kol.: Analytická příručka. Díl I a II. SNTL Praha, 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Citlivost instrumentálních metod , způsob určení výsledku stanovení, správnost a přesnost. Separační metody. Separace, rozdělení separačních metod. Chromatografie - princip chromatografie, rozdělení chromatografických metod. Plynová chromatografie - kolony v GC, detektory v GC, pracovní techniky GC, popis chromatogramu, retenční charakteristiky, vliv distribučních konstant na retenční data, účinnost separace v chromatografii, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, analytické využití. Kapalinová chromatografie - vysoce účinná LC, detektory v LC, LSC, LLC, iontově- výměnná chromatografie, GPC, planární techniky LC - PC, TLC a HPTLC, analytické využití metod. Extrakce - rozdělení extrakčních soustav. Extrakce z kapaliny do kapaliny - rovnováha v systému kapalina- kapalina, účinnost extrakce, provedení extrakce. Nadkritická fluidní extrakce- SFE, analytické využití. Extrakce pevnou fází-SPE, analytické využití. Elektroforéza - princip metody,tónová elektroforéza, IEF, CE, analytické využití metod. Izotachoforéza - princip metody, experimentální uspořádání, detektory, analytické využití. Membránové separace - ultrafiltrace, dialýza, obrácená osmóza, elektrodialýza. Hmotnostní spektrometrie - princip metody, instrumentace, hmotnostní spektrum, analytické využití. Optické metody. Vlastnosti elektromagnetického záření. Rozdělení optických metod. Refraktometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Interferometrie. Polarimetrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Nefelometrie a turbidimetrie. Optické spektrální přístroje. Emisní spektra. Emisní atomová spektrální analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití atomové emisní spektrometrie, plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Ultrafialová a viditelná spektrometrie - základní vztahy, elektronová absorpční spektra, pásové elektronové spektrum, metody a instrumentace. Luminiscenční analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití. Infračervená spektrometrie - princip metody, vibrace a rotace molekul, infračervené spektrum, instrumentace, analytické využití. Ramanová spektra - princip metody, analytické využití. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - princip, instrumentace, analytické využití. Nukleární magnetická rezonance - princip, spektra NMR, instrumentace, analytické využití. Elektrochemické metody. Rozdělení elektrochemických metod. Potenciometrie - základní pojmy, Nernstova rovnice, elektrody prvního druhu, elektrody druhého druhu, elektrody redoxní, elektrody ISE, analytické využití potenciometrie, potenciometrické titrace, analytické využití. Voltametrie a polarografie - princip metod, děje na polarizovatelné elektrodě, difúzní proud, polarizační křivky I-E, klasická polarografie, DPP, rozpouštěcí voltametrie, analytické využití. Voltametrické titrace - amperometrické titrace, biamperometrické titrace, bipotenciometrické titrace, analytické využití metod. Elektrogravometrie a coulometrie - elektrogravimetrie za konstantního proudu, elektrogravimetrie za konstantního potenciálu, coulometrie za konstantního potenciálu, coulometrické titrace, akvametrie, analytické využití metod. Konduktometrie - vodivost roztoků elektrolytů, měření vodivosti, konduktometrické titrace, dielektrimetrie, analytické využití. Radiochemické metody - radioaktivita, druhy záření. Měření radioaktivity - metody využívající přírodní radioaktivitu, indikátorové metody. Neutronová aktivační analýza. Termické metody DTA a TGA, analytické využití metod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Písemka Písemka 80  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku