546-0721/02 – Instrumental Analysis ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Graded credit 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Instrumental methods of analysis is the science of making quantitative measurements. In practice, quantifying an analyte in a complex sample becomes an exercise in problem solving. To be efficient and effective, an analytical chemist must know the tools that are available to tackle a wide variety of problems. A fundamental understanding also makes it easier to identify when a particular problem cannot be solved by approaches or new analytical methods. This subject contain links to fundamental principles that underly the different analytical methods.

Compulsory literature:

Christian, G.D., O'Reilly, J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston, ISBN 0-205-08640-3, 1986. Miller, J.C., Miller, J.N.: Statistics for analytical Chemistry, Ellis Horwood, New York, 1993. Skoog, D. A., Holler, J. F., Norman, T. A.: Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1998. www.eurachem.org: Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Citlivost instrumentálních metod , způsob určení výsledku stanovení, správnost a přesnost. Separační metody. Separace, rozdělení separačních metod. Chromatografie - princip chromatografie, rozdělení chromatografických metod. Plynová chromatografie - kolony v GC, detektory v GC, pracovní techniky GC, popis chromatogramu, retenční charakteristiky, vliv distribučních konstant na retenční data, účinnost separace v chromatografii, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, analytické využití. Kapalinová chromatografie - vysoce účinná LC, detektory v LC, LSC, LLC, iontově- výměnná chromatografie, GPC, planární techniky LC - PC, TLC a HPTLC, analytické využití metod. Extrakce - rozdělení extrakčních soustav. Extrakce z kapaliny do kapaliny - rovnováha v systému kapalina- kapalina, účinnost extrakce, provedení extrakce. Nadkritická fluidní extrakce- SFE, analytické využití. Extrakce pevnou fází-SPE, analytické využití. Elektroforéza - princip metody,tónová elektroforéza, IEF, CE, analytické využití metod. Izotachoforéza - princip metody, experimentální uspořádání, detektory, analytické využití. Membránové separace - ultrafiltrace, dialýza, obrácená osmóza, elektrodialýza. Hmotnostní spektrometrie - princip metody, instrumentace, hmotnostní spektrum, analytické využití. Optické metody. Vlastnosti elektromagnetického záření. Rozdělení optických metod. Refraktometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Interferometrie. Polarimetrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Nefelometrie a turbidimetrie. Optické spektrální přístroje. Emisní spektra. Emisní atomová spektrální analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití atomové emisní spektrometrie, plamenová fotometrie. Atomová absorpční spektrometrie - princip metody, instrumentace, analytické využití. Ultrafialová a viditelná spektrometrie - základní vztahy, elektronová absorpční spektra, pásové elektronové spektrum, metody a instrumentace. Luminiscenční analýza - princip metody, instrumentace, analytické využití. Infračervená spektrometrie - princip metody, vibrace a rotace molekul, infračervené spektrum, instrumentace, analytické využití. Ramanová spektra - princip metody, analytické využití. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - princip, instrumentace, analytické využití. Nukleární magnetická rezonance - princip, spektra NMR, instrumentace, analytické využití. Elektrochemické metody. Rozdělení elektrochemických metod. Potenciometrie - základní pojmy, Nernstova rovnice, elektrody prvního druhu, elektrody druhého druhu, elektrody redoxní, elektrody ISE, analytické využití potenciometrie, potenciometrické titrace, analytické využití. Voltametrie a polarografie - princip metod, děje na polarizovatelné elektrodě, difúzní proud, polarizační křivky I-E, klasická polarografie, DPP, rozpouštěcí voltametrie, analytické využití. Voltametrické titrace - amperometrické titrace, biamperometrické titrace, bipotenciometrické titrace, analytické využití metod. Elektrogravometrie a coulometrie - elektrogravimetrie za konstantního proudu, elektrogravimetrie za konstantního potenciálu, coulometrie za konstantního potenciálu, coulometrické titrace, akvametrie, analytické využití metod. Konduktometrie - vodivost roztoků elektrolytů, měření vodivosti, konduktometrické titrace, dielektrimetrie, analytické využití. Radiochemické metody - radioaktivita, druhy záření. Měření radioaktivity - metody využívající přírodní radioaktivitu, indikátorové metody. Neutronová aktivační analýza. Termické metody DTA a TGA, analytické využití metod.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 80  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner