546-0724/02 – Nature Conservation ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Nature conservation - problematics, Law. Landscape and nature conservation. Strategy of biodiversity. Natura 2000. Protected areas and Species protection.

Compulsory literature:

1. Pecharová, E.-Hanák, P. (1996): Ochrana genofondu. Skripta VŠB-TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 14. 2. Kostkan, V. (1996): Územní ochrana přírody a krajiny v ČR. Skripta VŠB- TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 22. 3. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhlášky.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1) Definice genofondu a základní pojmy, důvody ochrany organismů a krajiny. 2) Člověk jako příčina změn ekosystémů (biogeochemické cykly) 3) Člověk jako příčina změn ekosystémů (abiotické faktory, složky) 4) Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách - fytogenofond. 5) Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách - zoogenofond. 6) Fytogenofond ČR 7) Genofond kulturních rostlin, zoogenofond. 8) Problematika OP v jednotlivých typech krajin a ekosystémů. 9) Historie ochrany přírody u nás a ve světě. 10) Strategie biodiverzity. 11) Legislativní nástroje pro OP u nás a ve světě. 12) Zákon č, 114/1992 Sb. - ochrana přírody a krajiny obecná a zvláštní. 13) ÚSES, Krajinný ráz. 14) Velkoplošná a maloplošná chráněná území ČR. CVIČENÍ 1-2)Podmínky zápočtu, Zadání diskusních témat a seminární práce. 3-4)Odevzdání úvahy na dané diskusní téma, diskuse - 1. protokol 5-12)Administrativní vedení chráněných území a památek (plány péče, rezervační knihy, evidence památných stromů) 13-14)Návštěva zvoleného chráněného území 15) Zápočtový test, udělení zápočtu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner