546-0727/01 – Phytocoenology (Fytocen)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Using of knowledge for applied ecology.

Teaching methods

Summary

Phytocoenology - Plant community. Syntaxonomy. Synecology. Vegetation mapping. Plant communities of ČR - characteristics, distribution. Using of vegetation mapping.

Compulsory literature:

1.Jeník J.: Obecná geobotanika. - Skriptum UK Praha. 1970. 2. Kubát, K. (ed.): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha, 2002. 3. Kubíková J.: Geobotanické praktikum. - Skriptum UK Praha. 1971. 4. Moravec et al.: Fytocenologie. - Academia, Praha. 1994. 5. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 1 – Acidofilní doubravy. Academia Praha, 1998. 6. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 2 – Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia Praha, 2000. 7. Moravec, J. a kol.: Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. Sb. Severočeskou přírodou, Litoměřice, 1995. 8. Neuhauslová, Z. a kol: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia Praha, 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1)Fytocenologie základní pojmy a termíny. Složení a struktura rostlinného společenstva. 2)Syntaxonomie - principy, školy. 3)Synekologie - ekologické faktory klimatické. 4)Synekologie - ekologické faktory půdní, antropo-zoogenní faktory. 5)Funkce fytocenóz a jejich složek v provozu ekosystému. 6)Syndynamika - třídění změn společenstev, sukcese, třídění sukcesních sérií. 7)Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajině. 8)Vegetační mapování - předmět, cíle, základní koncepce, typy map. Využití vegetačních map. 9)Fytogenofond ČR - základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření - společenstva skalních štěrbin, sutí a alpinských stupňů, společenstva slaných půd. 10)Fytogenofond ČR - základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření - společenstva vod a mokřadů, prminešť a rašelinišť. 11)Fytogenofond ČR - společenstva luk, pastvin, vřesovišŤ, xerofilní a xerotermní travinná společenstva. 12)Fytogenofond ČR - společenstva lesů a křovin. 13)Fytogenofond ČR - synantropní společenstva. 14)Využití výsledků a metod fytocenologie v praxi (lesnická typologie, zemědělstv, výzkum imisních oblastí, hodnocení krajiny, biomonitoring, územní plánování a urbanismus). CVIČENÍ 1) Analýza a popis rostlinného společestva - výběr studijní plochy, zápis vegetačního snímku, struktura společenstva, analýza populací, významnostní hodnota druhů, analýza hranic společenstva. 2) Technika syntézy fytocenologických dat - tabelární a numerické metoda. 3) Fytocenologická nomenklatura. Metody studia dynamiky rostlinných společenstev. 4) Zpracování případové studie (fytocenologie studijní lokality formou seminární práce - 1. část. 5) Zpracování případové studie (fytocenologie studijní lokality formou seminární práce - 2. část.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner