546-0729/01 – Průmyslová rizika (PR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
KAL384 Ing. Zdeňka Kaličáková
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se technickými základy z hlediska výroby elektrické energie, povrchové a hlubinné těžby a dalšími navazujícími technologiemi (zpracovávající nerostné suroviny, strojírenství apod.), vč. jejich vlivu na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními principy a terminologií v oblasti výroby elektrické energie, těžby a navazujících technologií. V rámci cvičení pak navštíví jednotlivé industriální památky v regionu a v rámci cvičení se rovněž seznámí s metodikou při revitalizaci brownfields.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí. VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 KŘÍVÁNKOVÁ, Eva. Výrobní technologie, skripta VŠH. 2008. vyd. Praha: VŠH, 2008. ISBN 80-86578-10-0. Prevence závažných havárií. Dostupné z WWW: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/s ys/resource/PDF/skripta-PZH-II.pdf Rizika a jejich analýza. Dostupné z WWW: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZI KA.pdf RAIS Karel, DOSKOČIL Radek. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0

Doporučená literatura:

1. STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. 2. KRYL, Václav. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997.ISBN 80-7078-396-6. 3. DANIHELKA, Antonín. Dějiny hutnictví železa v Československu. Praha: Academia, 1986. 4. KUCHAŘ, Lumír. Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje prezentaci na dané téma a obhájí ji

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice rizika, jeho charakteristika, akutní a chronická rizika 2. Rizika v průmyslu s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí 3. Případové studie vybraných významných havárií a kontaminací (Seveso, Bhópál, Flixborough, Feyzin, Baia Mare, brownfields) 4. Vymezení problematiky závažných havárií a související legislativa EU (Direktiva Seveso II, IPPC, ATEX…) a její transpozice do legislativy ČR 5. Projevy nebezpečných látek při průmyslových haváriích a jejich dopady na okolní obyvatelstvo a životní prostředí 6. Úniky toxických a ekotoxických látek, požáry, výbuchy. BLEVE, VCE, boil- over, flash-fire, jet fire. 7. Modelování účinků havárií, hodnocení dopadů. 8. Analýza rizik, deterministický a probabilistický přístup, indexové, semikvantitativní a kvantitativní metody. 9. Metody doporučované v ČR a informace o přístupech v ostatních zemích EU. 10. Stromy poruch, stromy událostí a bariérový přístup k zajištění bezpečnosti (bow-tie diagram). 11. Systém řízení prevence závažných havárií, vztah k EMS, ISO 14000 a integrovaným systémům řízení. Integrovaná inspekce. 12. Havarijní připravenost, vnitřní havarijní plány, vnější havarijní plány, vztah provozovatele a orgánů státní správy. Krizové plánování. 13. Vnímání rizik, komunikace rizik, informovanost veřejnosti, 14. Program UNEP APELL.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní