546-0732/02 – Reclamation (RekB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1
Part-time Graded credit 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

principles and methods of disturbed land regeneration

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Importance of reclamation in landcape regeneration processes. Technology of landcape reclamation - types and methods. Importance of trees and greenery elements for landcape reclamation. Determination of woody species (winter vegetative period).

Compulsory literature:

NIMISHA TRIPATHI, RAJ SHEKHAR SINGH, COLIN D. HILLS. Reclamation of Mine-Impacted Land for Ecosystem Recovery. John Wiley & Sons, Ltd. 2016. NAVEH, Z., LIEBRMANN, A.S., 1990 Landscape Ecology Theory and Aplication. New York, 1990.

Recommended literature:

JAUME BECH, CLAUDIO BINI, MARIYA A. PASHKEVICH. Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils. Elsevier Inc. 2017. PEDROLI, B., A. VAN DOORN, G. DE BLUST, PARACCHINI, M.L., WASCHER, D., BUNC,E F.Europe´s living landscapes. KNNV Publishing, Zeist. 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. 1. Koncepce sanací, jednotlivé fáze, podstata. 2. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 3. Rozdělení sanací ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaných území. 4. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 5. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 6. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 7. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace sanačního záměru, podklady. 8. Principy technické sanace, cíle technické sanace. 9. Biologická sanace - principy a typologie podle sanačního cíle. 10. Biologická sanace zemědělská. 11. Biologická sanace lesnická. 12. Sanace sadovnicko - krajinářská.Sanace vodohospodářská. Sanace dočasná, speciální typ sanací. 13. Funkce zeleně při regeneraci krajinných částí. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.