546-0734/01 – Melioration I (M I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Introduction toiIrrigation and drainage problems. Defining the issue of erosion protection, drainage and irrigation land. Assessment erosion threat of drought, the role of irrigation, causes waterlogging. Design of erosion protection, types of irrigation, water resources for irrigation, the method drainage.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Subject offers total view about problems amelioration, with a view to basic areas - against - erosive protection, drainage and irrigation soil. Set up bases soil science, forms and sorting erosion, characteristics contrivance erosive suits. Generally list-form of macroinstruction with exercise irrigations, with appraisal of quality occurrence dry atmosphere and with sorts irrigations. Describes causes waterlogging of soil and ways and means her drainage.

Compulsory literature:

Thomas D. S. G., Alison R. J.: Landscape sensitivity. Chichester: J. Wiley, 1993. Kovář, P.: Natural recovery of human – made deposits in landscape. Praha: Academia, 2004. Štýs, S.: Recultivation. Most: MUS, 1997.

Recommended literature:

Spaccini, R., Piccolo A., Conte P., Haberhauer G., Gerzabek M. H.: Increased soil organic carbon sequestration through hydrophobic protection by humic substances. Soil Biology and Biochemistry, Volume 34, Issue 12, December 2002, Pages 1839-1851. Gzyl J.: Soil protection in Central and Eastern Europe Original Research Article Journal of Geochemical Exploration, Volume 66, Issues 1-2, July 1999, Pages 333-337 Wang X., Li S., Sun Y., Meng X.: Application of visual simulation technology to a soil erosion protection project. Landscape and Urban Planning, Volume 84, Issue 1, 11 January 2008, Pages 52-61. Hůla, J. et al.: Agrotechnical erosion measures. Praha: Research Institute for Soil and Water Conservation, 2005. Dvořák J., Novák L.: Soil conservation and silviculture. Amsterdam: Elsevier 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice hydromeliorací, se zaměřením na základní oblasti - odvodňování a závlahy půd. 1. Oblasti a úseky zahrnující problematiku hydromeliorací, význam a účel, předpoklady, podmínky, vlivy, návaznost na ochranu a hospodaření s vodou v krajině, zemědělské a lesnické hospodářství, možné negativní účinky, historický vývoj. 2. Půda a její vodní režim, základní vlastnosti půdy (vznik a vývoj), hydrologické, klimatické, pedologické, územní a hospodářské podmínky a vlivy - průzkumové podklady. 3. Odvodňování půd - příčiny a charakteristika zamokření, metody a způsoby odvodňování (biologické, hydromeliorační), účinky a prospěšnost (fyzikální, biochemické, biologické, hospodářské), možné negativní účinky, teoretický rozbor odvodňování - odvádění povrchového odtoku, snižování podzemní vody, stupeň odvodnění. 4. Výpočet odtokových množství (povrchový a podzemní odtok - vzorce a metody, srážkové a průsakové poměry), výpočet a určování hloubky a rozchodu drenáží (vlivy, metody, vzorce). 5. Hlavní odvodňovací zařízení - ochrana před cizími vodami, odvodňovací odpad, odvodňovací kanály (úpravy zemědělské a lesnické, úpravy toků, záchytné nádrže, hydraulický výpočet kanálů). 6. Podrobná odvodňovací zařízení - příkopové odvodnění, odvodnění drenáží (uspořádání, druhy a konstrukce, hydraulický výpočet), zvláštní způsoby drenáže. 7. Zvláštní odvodňovací stavby - odvodňovací čerpací stanice (čerpadla, montáž, pohon, uspořádání), kanálové a hrázové stavby (stupně, skluzy, uzávěry, výpustní objekty, stavby k převádění vody), stavby podrobného odvodnění (propustky a přejezdy, výusti, šachtice, jímky) 8. Provádění odvodňovacích staveb - měřičské a průzkumné práce, odvodňovací projekt, zemní práce při odvodňování, stavební práce (opevnění, vytýčení kladení drenáže, ap.), užívání a provoz odvodňovacích staveb. 9. Závlaha půdy - obsah a úkoly závlah (význam a potřeba), posuzování výskytu sucha (podmínky, vodní režim, odběr vody rostlinami, příčiny, výskyt, znaky), druhy a způsoby, účinky, historický vývoj. 10. Rozbor režimu - všeobecné podklady (zemědělsko - hospodářské, klimatické, hydrologické, pedologické, fytologické), výpočet závlahového množství (celkové množství, dávky), ztráty vody při závlaze (na zavlažované ploše, v přívodu a rozvodu). Závlaha odpadními vodami. 11. Hlavní závlahová zařízení - vodní zdroje pro závlahu (druhy, vlastnosti, rozbor režimu), odběr závlahové vody, přívod a rozvod, odpadová zařízení. 12. Podrobná závlahová zařízení - závlaha postřikem, podmokem, přeronem, výtopou a drenáží. 13. Závlahové stavby a objekty - čerpací stanice (druhy čerpadel, uspořádání, pohon a montáž), objekty pro usměrnění průtoku, pro převádění a dopravu, měření a ustálení průtoku. Výstavba a provoz závlah (průzkum, projekt, provádění, užívání a udržování). 14. Hospodářsko - technické úpravy půd - účel a význam, vztah k ochraně vod, metody a postupy (členění pozemků, biologická rekultivace, větrolamy, ap.). Protierozní ochrana půdy - druhy a projevy, způsoby a metody, provádění. Hrazení bystřin - význam a účel, spádová a průtoková úprava. 15. Rybníky a účelové nádrže - druhy, účel a význam, dělení, podmínky, uspořádání a technické řešení (rybochovné, závlahové, záchytné a protierozní, vodárenské a kanalizační, průmyslové a speciální, rekreační a okrasné, biologické, požární).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 47  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner