546-0734/02 – Meliorace I (M I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Bestová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
DRO103 Ing. Martina Jablonková
STE602 Ing. Barbora Štěpánová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s problematikou hydromeliorací. Definování problematiky protierozní ochrany, odvodňování a závlahy půdy. Posouzení protierozního ohrožení, výskytu sucha, úlohy závlah, příčin zamokření. Navrhování protierozní ochrany, druhů závlah, vodních zdrojů pro závlahy, způsobů odvodnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je založen na seznámení s problematikou hydromeliorací, se zaměřením na základní oblasti - protierozní ochranu (PEO), odvodňování a závlahy půd. Poskytuje informace z oblastí: základy pedologie; PEO - charakteristika a třídění eroze, mechanizmus erozních procesů, protierozní opatření; závlahy půd - posuzování výskytu sucha, úloha závlah, druhy závlah, vodní zdroje pro závlahy; odvodňování půd - příčiny zamokření, způsoby odvodnění.

Povinná literatura:

Holý M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL|Alfa Praha, 1989 Holý M. a kol.: Závlahové stavby, SNTL|Alfa Praha, 1976 Holý M. a kol.: Protierozní ochrana, SNTL|Alfa Praha, 1986

Doporučená literatura:

STALMACHOVÁ, Barbara. [I]Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 155s. ISBN 80-7078-375-3. VANÍČEK, Ivan. [I]Sanace skládek, starých ekologických zátěží[/I]. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 247 s. ISBN 80-01-02438-5. RACLAVSKÁ, Helena. [I]Znečištění zemin a jejich dekontaminace[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1998. 111 s. ISBN 80-7078-508-X. Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola zpracovávání zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Oblasti a úseky zahrnující problematiku hydromeliorací, význam a účel, předpoklady, podmínky, vlivy, návaznost na ochranu a hospodaření s vodou v krajině, zemědělské a lesnické hospodářství, možné negativní účinky, historický vývoj. 2. Půda a její vodní režim, základní vlastnosti půdy (vznik a vývoj), hydrologické, klimatické, pedologické, územní a hospodářské podmínky a vlivy - průzkumové podklady. 3. Odvodňování půd - příčiny a charakteristika zamokření, metody a způsoby odvodňování (biologické, hydromeliorační), účinky a prospěšnost (fyzikální, biochemické, biologické, hospodářské), možné negativní účinky, teoretický rozbor odvodňování - odvádění povrchového odtoku, snižování podzemní vody, stupeň odvodnění. 4. Výpočet odtokových množství (povrchový a podzemní odtok - vzorce a metody, srážkové a průsakové poměry), výpočet a určování hloubky a rozchodu drenáží (vlivy, metody, vzorce). 5. Hlavní odvodňovací zařízení - ochrana před cizími vodami, odvodňovací odpad, odvodňovací kanály (úpravy zemědělské a lesnické, úpravy toků, záchytné nádrže, hydraulický výpočet kanálů). 6. Podrobná odvodňovací zařízení - příkopové odvodnění, odvodnění drenáží (uspořádání, druhy a konstrukce, hydraulický výpočet), zvláštní způsoby drenáže. 7. Zvláštní odvodňovací stavby - odvodňovací čerpací stanice (čerpadla, montáž, pohon, uspořádání), kanálové a hrázové stavby (stupně, skluzy, uzávěry, výpustní objekty, stavby k převádění vody), stavby podrobného odvodnění (propustky a přejezdy, výusti, šachtice, jímky). 8. Provádění odvodňovacích staveb - měřičské a průzkumné práce, odvodňovací projekt, zemní práce při odvodňování, stavební práce (opevnění, vytýčení, kladení drenáže, ap.), užívání a provoz odvodňovacích staveb. 9. Závlaha půdy - obsah a úkoly závlah (význam a potřeba), posuzování výskytu sucha (podmínky, vodní režim, odběr vody rostlinami, příčiny, výskyt, znaky), druhy a způsoby, účinky, historický vývoj. 10. Rozbor režimu - všeobecné podklady (zemědělsko - hospodářské, klimatické, hydrologické, pedologické, fytologické), výpočet závlahového množství (celkové množství, dávky), ztráty vody při závlaze (na zavlažované ploše, v přívodu a rozvodu). Závlaha odpadními vodami. 11. Hlavní závlahová zařízení - vodní zdroje pro závlahu (druhy, vlastnosti, rozbor režimu), odběr závlahové vody, přívod a rozvod, odpadová zařízení. 12. Podrobná závlahová zařízení - závlaha postřikem, podmokem, přeronem, výtopou a drenáží. 13. Závlahové stavby a objekty - čerpací stanice (druhy čerpadel, uspořádání, pohon a montáž), objekty pro usměrnění průtoku, pro převádění a dopravu, měření a ustálení průtoku. Výstavba a provoz závlah (průzkum, projekt, provádění, užívání a udržování). 14. Hospodářsko - technické úpravy půd - účel a význam, vztah k ochraně vod, metody a postupy (členění pozemků, biologická rekultivace, větrolamy, ap.). Protierozní ochrana půdy - druhy a projevy, způsoby a metody, provádění. Hrazení bystřin - význam a účel, spádová a průtoková úprava. 15. Rybníky a účelové nádrže - druhy, účel a význam, dělení, podmínky, uspořádání a technické řešení (rybochovné, závlahové, záchytné a protierozní, vodárenské a kanalizační, průmyslové a speciální, rekreační a okrasné, biologické, požární). Cvičení: Projekt hodnocení erozní ohroženosti území - sklonitostní rozbor území, vyhodnocení stupně erozního ohrožení území, posouzení převládajícího typu erize, návrh protierozních opatření v území. Hodnocení výskytu sucha, výpočty potřebných závlahových množství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní