546-0737/02 – Meliorace II (M II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza problematiky ochrany a tvorby krajiny; technicko - hospodářské úpravy půdy; ochrany, zúrodňování a rekultivace půd; způsobů protierozní ochrany; hrazení bystřin a ochrany svážných území; základů ichtyologie a limnobiologie; základů rybníkářství; Syntéza informací získaných studiem výše uvedené problematiky a terénním pozorováním. Aplikace a návrh řešení konkrétních problematických situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti a seznamuje s další problematikou týkající se oblasti meliorací, se zaměřením na specifické úseky této problematiky: ochrana a tvorba krajiny; technicko - hospodářská úprava půdy; ochrana, zúrodňování a rekultivace půd; způsoby protierozní ochrany; hrazení bystřin a ochrana svážných území; základy ichtyologie a limnobiologie; základy rybníkářství; využívání odvodňovacích a závlahových soustav. Předmět navazuje na předmět Meliorace I.

Povinná literatura:

Holý M. a kol.: Protierozní ochrana , SNTL|Alfa Praha, 1986 Holý M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL|Alfa Praha, 1989 Holý M. a kol.: Závlahové stavby, SNTL|Alfa Praha, 1976 Šálek J., Mika Z., Tresová A.: Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha, 1989 Dýrová E.: Ochrana a organizace povodí, VÚT Brno, 1988

Doporučená literatura:

Individuální stAktudium aktuálních odborných publikací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana a tvorba krajiny - vlivy a vzájemné vztahy na meliorace, úpravy toků a bystřin, odvodnění a závlahy, chráněná území, vliv člověka na krajinu. 2. Technicko - hospodářská úprava půdy - význam a účel, metody a postupy (členění a uspořádání pozemků, větrolamy, vztah ke krajině), zemědělsko - technická úprava (polohové umístění kultur, úspora půdní struktury, agrotechnické zpracování, vláhové zajištění půdy). 3. Ochrana půdy rostlinným krytem - osevní postupy, pásové pěstování, ochranné zatravňování, vsakovací a zastiňovací lesní pásy, plošné zalesňování. 4. Zúrodňování půd - zhutňování a vylehčování, naplavování, očišťování půd, rekultivace odvodněných půd - písčin a štěrkovišť, rašelinišť a močálů, obnova a zakládání pastvin, výsadba a údržba kulturních rostlin a porostů. 5. Rekultivace území po těžbě nerostných surovin - vodohospodářská a biologická (poklesová území, haldy a výsypky, odkaliště). 6. Protierozní ochrana půdy - charakteristika a výskyt, druhy a projevy eroze, vlivy a důsledky, vývoj hydrografické sítě, teoretický rozbor eroze - příčiny a ovlivňující činitelé, erozní oblasti (plošné, bystřinné, větrná eroze). 7. Způsoby protierozní ochrany - technické úpravy (zajištění výmolů, strží, svahových sesuvů), úprava plošného srážkového odtoku, ochranné porosty, provádění - výzkum a průzkum, postup, údržba a provoz.. 8. Hrazení bystřin - spádová úprava (způsoby konstrukce a technické řešení přehrážek, prahů, stupňů a skluzů, průtoková úprava (úprava koryta, jeho opevnění, zasazení do krajiny), provádění zahrazovacích staveb, ochrana pramenných oblastí. 9. Ochrana svážných území - vznik, příčiny a důsledky, průzkum a monitoring, způsoby a metody ochrany, řešení a technická zařízení, biologické metody, výpočet kluzných ploch. 10. Základy ichtyologie a limnobiologie - rybniční hydrobiologie, dělení rybničních vod, druhy a vlastnosti pěstovaných ryb, požadavky na jakost a fyzikální vlastnosti vody dle druhu ryb, úživnost vod a výživa ryb, abundance, druhové složení, nemoci. Organizace rybářství. 11. Rybochovné rybníky - návrh a uspřádání, konstrukční řešení (hráze, břehy, dno), objekty (přívod vody, výpusti, odběry, přepady), ochrana před znečištěním a úprava kvality, hydrologické podklady. 12. Hospodaření s vodou v rybochovných rybnících - potřeba vody a proplachování, ztráty vody (výpar, vsak, průsak), zamrzání rybníků, zanášení a těžba bahna, manipulační a provozní řády. 13. Základy rybníkářství - vodní režim rybochovných nádrží, teplovodní rybníkářství (odchov kapra, chov vedlejších ryb), studenovodní rybníkářství (chov pstruhů a ostatních studenovodních ryb), intensivní chovy ryb (v klecích, oteplených vodách, silech), chov vodní drůbeže, ryby ve vodních tocích. 15. Zvláštní způsoby odvodňování - drenáže provzdušňovací, odvodňovací, kombinované, elektromotorické, krtčí drenáž - pojmy, podmínky použití a přednosti, uspořádání a výstavba. Závlaha odpadními vodami - podmínky a požadavky, úprava vody, navrhování, provoz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.