546-0737/02 – Melioration II (M II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis of issues of protection and landscaping; technical - economic adjustments soil protection, reclamation and land reclamation, erosion protection methods; torrent and protection sloping territory; foundations and limnobiologie ichthyology, pisciculture foundations; The synthesis of information obtained by studying the above issues and field observations. Applications and design solutions to specific problematic situations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Subject deepens knowledge and list-form of macroinstruction with next problems concerning areas amelioration, with a view to specific partitions those problems: landscape management; technically - economic adjustment soil; protection, reclamation and rehabilitation of land; manners against - erosive wardships; torrent control and protection shunting slope territory; bases ichthyology and limnobiology; bases fishpond cultivation; exploitation irrigation channel and dewatering systems. Subject directly tie together on required subject melioration I.

Compulsory literature:

Soil and Water: Praha: Research Institute for Soil and Water Conservation 2002 – 2005. Coche, A. G., Muir, J. F., Laughlin, T.: Management for freshwater fish culture, ponds and water practice. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1996. Zalewski, M., Naiman, R. J.: The regulation of riverine fish communities by a continuum of abiotic – biotic factors. Symp. EIFAC – FAO, 1984.

Recommended literature:

Individual study of current professional publications.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ochrana a tvorba krajiny - vlivy a vzájemné vztahy na meliorace, úpravy toků a bystřin, odvodnění a závlahy, chráněná území, vliv člověka na krajinu. 2. Technicko - hospodářská úprava půdy - význam a účel, metody a postupy (členění a uspořádání pozemků, větrolamy, vztah ke krajině), zemědělsko - technická úprava (polohové umístění kultur, úspora půdní struktury, agrotechnické zpracování, vláhové zajištění půdy). 3. Ochrana půdy rostlinným krytem - osevní postupy, pásové pěstování, ochranné zatravňování, vsakovací a zastiňovací lesní pásy, plošné zalesňování. 4. Zúrodňování půd - zhutňování a vylehčování, naplavování, očišťování půd, rekultivace odvodněných půd - písčin a štěrkovišť, rašelinišť a močálů, obnova a zakládání pastvin, výsadba a údržba kulturních rostlin a porostů. 5. Rekultivace území po těžbě nerostných surovin - vodohospodářská a biologická (poklesová území, haldy a výsypky, odkaliště). 6. Protierozní ochrana půdy - charakteristika a výskyt, druhy a projevy eroze, vlivy a důsledky, vývoj hydrografické sítě, teoretický rozbor eroze - příčiny a ovlivňující činitelé, erozní oblasti (plošné, bystřinné, větrná eroze). 7. Způsoby protierozní ochrany - technické úpravy (zajištění výmolů, strží, svahových sesuvů), úprava plošného srážkového odtoku, ochranné porosty, provádění - výzkum a průzkum, postup, údržba a provoz.. 8. Hrazení bystřin - spádová úprava (způsoby konstrukce a technické řešení přehrážek, prahů, stupňů a skluzů, průtoková úprava (úprava koryta, jeho opevnění, zasazení do krajiny), provádění zahrazovacích staveb, ochrana pramenných oblastí. 9. Ochrana svážných území - vznik, příčiny a důsledky, průzkum a monitoring, způsoby a metody ochrany, řešení a technická zařízení, biologické metody, výpočet kluzných ploch. 10. Základy ichtyologie a limnobiologie - rybniční hydrobiologie, dělení rybničních vod, druhy a vlastnosti pěstovaných ryb, požadavky na jakost a fyzikální vlastnosti vody dle druhu ryb, úživnost vod a výživa ryb, abundance, druhové složení, nemoci. Organizace rybářství. 11. Rybochovné rybníky - návrh a uspřádání, konstrukční řešení (hráze, břehy, dno), objekty (přívod vody, výpusti, odběry, přepady), ochrana před znečištěním a úprava kvality, hydrologické podklady. 12. Hospodaření s vodou v rybochovných rybnících - potřeba vody a proplachování, ztráty vody (výpar, vsak, průsak), zamrzání rybníků, zanášení a těžba bahna, manipulační a provozní řády. 13. Základy rybníkářství - vodní režim rybochovných nádrží, teplovodní rybníkářství (odchov kapra, chov vedlejších ryb), studenovodní rybníkářství (chov pstruhů a ostatních studenovodních ryb), intensivní chovy ryb (v klecích, oteplených vodách, silech), chov vodní drůbeže, ryby ve vodních tocích. 15. Zvláštní způsoby odvodňování - drenáže provzdušňovací, odvodňovací, kombinované, elektromotorické, krtčí drenáž - pojmy, podmínky použití a přednosti, uspořádání a výstavba. Závlaha odpadními vodami - podmínky a požadavky, úprava vody, navrhování, provoz.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 47  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner