546-0738/02 – Antropogenní vlivy na hydrosféru (AVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student s využitím znalostí z předešlého studia bude seznámen s globálními environmentálními problémy hydrosféry, jejich současným stavem, vývojem a změnami v důsledku antropogenní činnosti v ČR a ve světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na globální environmentální problémy hydrosféry, současný stav, vývoj a změny v důsledku antropogenní činnosti v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR. Obsah předmětu respektuje základní principy systému trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

SYNÁČKOVÁ M. (1996): Čistota vod. Praha. ČVUT, 208 s. KENDER J., NOVOTNÁ D. (1999) Revitalizace říčních systémů. MŽP ČR. HOLOUBEK, I. (1999): Chemie životního prostředí I. TOCOEN, s.r.o. Brno. HRKAL, Zb.: (2014): O lidech a vodě. ČGS, Praha 2014. ISBN 978-80-7075-864-9, 152 s. MOLNÁROVÁ, M., ŠMELKOVÁ, M., KRAMAROVÁ, Z. (2011): Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3112-8. Rozvojový program OSN. Elsevier Science. ISBN 1-56973-443-7. PITTER, P. Hydrochemie. 4.aktualizované a rozší ené vydání. VŠCHT Praha. 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9. HLADNÝ, J. a kol.: Dopady a možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v ČR. ČHMÚ Praha 1996.

Doporučená literatura:

PEPPER, I.L., GERBA, Ch.P., BRUSSEAU, M.L. (2006): Environmental pollution and science 2nd ed. Elsevier Inc. 552 s. http://www.slideshare.net/riasurla/earths-hydrosphere-and-water-pollution-6954839 www.eea.eu.int/ www.epa.gov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Celosvětová charakteristika stavu hydrosféry – problémy x stávající technologická řešení 2. Příčiny a důsledky acidifikace povrchových vod a metody jejich hodnocení 3. Eutrofizace (vznik, příčiny a důsledky, možnosti odstranění), citlivá povodí . 4. Charakteristika stavu hydrosféry na naší planetě – klimatické změny. Skleníkové plyny. Ozónová díra. Deštné pralesy. Prognózy. 5. Monitoring zátěže povodí (plošné, bodové, difúzní zdroje). 6. Vliv zástavby na dynamiku proudění podzemní vody a odtokové poměry v oblastech městských aglomerací. 7. Sledování a hodnocení vlivů celkové depozice a lokálních zdrojů na plošnou kontaminaci POPs ve vodách(příčiny, chování a možnosti jejich odstranění). 8. Příčiny a důsledky kontaminace povrchových a podzemních vod anorganickými a organickými polutanty. 9. Přehled nejužívanějších dekontaminačních technologií používaných v ČR. 10. Vliv vodohospodářských staveb a soustav na hydrosféru 11. Ochrana vodních ekosystémů 12. Management vodního hospodářství

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 18  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.