546-0738/03 – Antropogenní vlivy na hydrosféru (AVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student s využitím znalostí z předešlého studia bude seznámen s globálními environmentálními problémy hydrosféry, jejich současným stavem, vývojem a změnami v důsledku antropogenní činnosti v ČR a ve světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na globální environmentální problémy hydrosféry, současný stav, vývoj a změny v důsledku antropogenní činnosti v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR. Obsah předmětu respektuje základní principy systému trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

SYNÁČKOVÁ M. (1996): Čistota vod. Praha. ČVUT, 208 s. KENDER J., NOVOTNÁ D. (1999) Revitalizace říčních systémů. MŽP ČR. HOLOUBEK, I. (1999): Chemie životního prostředí I. TOCOEN, s.r.o. Brno. HRKAL, Zb.: (2014): O lidech a vodě. ČGS, Praha 2014. ISBN 978-80-7075-864-9, 152 s. MOLNÁROVÁ, M., ŠMELKOVÁ, M., KRAMAROVÁ, Z. (2011): Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3112-8. Rozvojový program OSN. Elsevier Science. ISBN 1-56973-443-7. PITTER, P. Hydrochemie. 4.aktualizované a rozší ené vydání. VŠCHT Praha. 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9. HLADNÝ, J. a kol.: Dopady a možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v ČR. ČHMÚ Praha 1996.

Doporučená literatura:

PEPPER, I.L., GERBA, Ch.P., BRUSSEAU, M.L. (2006): Environmental pollution and science 2nd ed. Elsevier Inc. 552 s. http://www.slideshare.net/riasurla/earths-hydrosphere-and-water-pollution-6954839 www.eea.eu.int/ www.epa.gov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ppt prezentace semestrální práce závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplnit !!! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Celosvětová charakteristika stavu hydrosféry – problémy x stávající technologická řešení 2.Příčiny a důsledky acidifikace povrchových vod a metody jejich hodnocení 3.Eutrofizace (vznik, příčiny a důsledky, možnosti odstranění), citlivá a zranitelná povodí . 4.Charakteristika stavu hydrosféry na naší planetě – klimatické změny. Skleníkové plyny. Ozónová díra. Deštné pralesy. Prognózy. 5.Monitoring zátěže povodí (plošné, bodové, difúzní zdroje). 6.Vliv zástavby na dynamiku proudění podzemní vody a odtokové poměry v oblastech městských aglomerací. 7.Sledování a hodnocení vlivů celkové depozice a lokálních zdrojů na plošnou kontaminaci POPs ve vodách (příčiny, chování a možnosti jejich odstranění). 8.Příčiny a důsledky kontaminace povrchových a podzemních vod anorganickými a organickými polutanty. 9.Přehled nejužívanějších dekontaminačních technologií používaných v ČR. 10.Vliv vodohospodářských staveb a soustav na hydrosféru 11.Ochrana vodních ekosystémů 12.Management vodního hospodářství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní