546-0738/04 – Antropogenní vlivy na hydrosféru (AVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student s využitím znalostí z předešlého studia bude seznámen s globálními environmentálními problémy hydrosféry, jejich současným stavem, vývojem a změnami v důsledku antropogenní činnosti v ČR a ve světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na globální environmentální problémy hydrosféry, současný stav, vývoj a změny v důsledku antropogenní činnosti v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR. Obsah předmětu respektuje základní principy systému trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

SYNÁČKOVÁ M. (1996): Čistota vod. Praha. ČVUT, 208 s. KENDER J., NOVOTNÁ D. (1999) Revitalizace říčních systémů. MŽP ČR. HOLOUBEK, I. (1999): Chemie životního prostředí I. TOCOEN, s.r.o. Brno. HRKAL, Zb.: (2014): O lidech a vodě. ČGS, Praha 2014. ISBN 978-80-7075-864-9, 152 s. MOLNÁROVÁ, M., ŠMELKOVÁ, M., KRAMAROVÁ, Z. (2011): Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3112-8. Rozvojový program OSN. Elsevier Science. ISBN 1-56973-443-7. PITTER, P. Hydrochemie. 4.aktualizované a rozší ené vydání. VŠCHT Praha. 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9. HLADNÝ, J. a kol.: Dopady a možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v ČR. ČHMÚ Praha 1996.

Doporučená literatura:

PEPPER, I.L., GERBA, Ch.P., BRUSSEAU, M.L. (2006): Environmental pollution and science 2nd ed. Elsevier Inc. 552 s. http://www.slideshare.net/riasurla/earths-hydrosphere-and-water-pollution-6954839 www.eea.eu.int/ www.epa.gov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test, ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Celosvětová charakteristika stavu hydrosféry – problémy x stávající technologická řešení. 2)Příčiny a důsledky acidifikace povrchových vod a metody jejich hodnocení. 3)Eutrofizace (vznik, příčiny a důsledky, možnosti odstranění), citlivá povodí. 4)Monitoring zátěže povodí (plošné, bodové, difúzní zdroje. 5)Vliv zástavby na dynamiku proudění podzemní vody a odtokové poměry v 6)oblastech městských aglomerací. 7)Sledování a hodnocení vlivů celkové depozice a lokálních zdrojů na 8)plošnou kontaminaci. 9)POPs ve vodách (příčiny, chování a možnosti jejich odstranění). 10)Příčiny a důsledky kontaminace povrchových a podzemních vod anorganickými a organickými polutanty. 11)Vliv vodohospodářských staveb a soustav na hydrosféru. 12)Ochrana vodních ekosystémů. 13)Management vodního hospodářství. 14) Problematika povodní a sucha

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Samostatnost, konzultace a zpracování zadaných úloh.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní