546-0738/04 – Antropogenní vlivy na hydrosféru (AVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student s využitím znalostí z předešlého studia bude seznámen s globálními environmentálními problémy hydrosféry, jejich současným stavem, vývojem a změnami v důsledku antropogenní činnosti v ČR a ve světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na globální environmentální problémy hydrosféry, současný stav, vývoj a změny v důsledku antropogenní činnosti v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR. Obsah předmětu respektuje základní principy systému trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

SYNÁČKOVÁ M. (1996): Čistota vod. Praha. ČVUT, 208 s. KENDER J., NOVOTNÁ D. (1999) Revitalizace říčních systémů. MŽP ČR. HOLOUBEK, I. (1999): Chemie životního prostředí I. TOCOEN, s.r.o. Brno. HRKAL, Zb.: (2014): O lidech a vodě. ČGS, Praha 2014. ISBN 978-80-7075-864-9, 152 s. MOLNÁROVÁ, M., ŠMELKOVÁ, M., KRAMAROVÁ, Z. (2011): Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3112-8. Rozvojový program OSN. Elsevier Science. ISBN 1-56973-443-7. PITTER, P. Hydrochemie. 4.aktualizované a rozší ené vydání. VŠCHT Praha. 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9. HLADNÝ, J. a kol.: Dopady a možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v ČR. ČHMÚ Praha 1996.

Doporučená literatura:

PEPPER, I.L., GERBA, Ch.P., BRUSSEAU, M.L. (2006): Environmental pollution and science 2nd ed. Elsevier Inc. 552 s. http://www.slideshare.net/riasurla/earths-hydrosphere-and-water-pollution-6954839 www.eea.eu.int/ www.epa.gov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Celosvětová charakteristika stavu hydrosféry – problémy x stávající technologická řešení. 2)Příčiny a důsledky acidifikace povrchových vod a metody jejich hodnocení. 3)Eutrofizace (vznik, příčiny a důsledky, možnosti odstranění), citlivá povodí. 4)Monitoring zátěže povodí (plošné, bodové, difúzní zdroje. 5)Vliv zástavby na dynamiku proudění podzemní vody a odtokové poměry v 6)oblastech městských aglomerací. 7)Sledování a hodnocení vlivů celkové depozice a lokálních zdrojů na 8)plošnou kontaminaci. 9)POPs ve vodách (příčiny, chování a možnosti jejich odstranění). 10)Příčiny a důsledky kontaminace povrchových a podzemních vod anorganickými a organickými polutanty. 11)Vliv vodohospodářských staveb a soustav na hydrosféru. 12)Ochrana vodních ekosystémů. 13)Management vodního hospodářství. 14) Problematika povodní a sucha

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku