546-0747/02 – Environmental Law (ENVPR)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of the subject is acquainting of students with fundamentals of environmental law in the Czech Republic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Subject treats of Czech environmental law. Preamble is devoted to Czech environmental state administration. Main attention is focused on legal regulations in the sphere of air protection, water protection, soil protection, and legal form in the sphere of natural and country-side protection, forest-land resources protection, waste management, environmental impact assessment, mineral raw material exploitation, working environment management (focused on human health management), noise and vibration protection, nuclear safety and cultural monuments maintenance.

Compulsory literature:

KRÄMER, L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000. HOLLO. E. and K. MARTTINEN. North European Environmental Law. Helsinky: Hakapaino Oy, 1995. KISS, A. and D. SHELTON. Manual of European Environmental Law. Cambridge: Grotius Publications, Cambridge University Press, 1994. SANDS, P. Principles of International Environmental Law. Vol. I. Manchester: Manchester University Press, 1995.

Recommended literature:

KRÄMER, L. Focus on European Environmental Law. London, 1997. SEERDEN, R. and M. HELDEWEG (Editors). Comparative Environmental Law in Europe. 1996. JANS, J. European Environmental Law. Hague, London, Boston, 1995. Environmental Acts of the Czech Republic and the Europe Union.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Správní řád. Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb. Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze. 2. Zásady právní úpravy problematiky ŽP. Cíle úprav. Soustava platného práva ŽP (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod atd.). Státní správa v oblasti ŽP v České republice. Organizační zabezpečení péče o životní prostředí (MŽP, krajské úřady, obecní úřady). 3. Zákon o životním prostředí. 4. Právní úprava v oblasti odpadového hospodářství. 5. Právní úprava na ochranu ovzduší. 6. Právní úprava na ochranu vod. 7. Právní režim ochrany přírody a krajiny. 8. Ochrana zemědělského půdního fondu. 9. Ochrana lesního půdního fondu a lesa. 10. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí. 11. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. 12. Péče o pracovní prostředí z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví. 13. Právní úprava ochrany před hlukem a vibracemi. 14. Právní úprava péče o jadernou bezpečnost. 15. Právní úprava péče o kulturní památky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 34 (34) 0 3
                Other task type Other task type 34  0 3
        Examination Examination 66 (66) 0 3
                Oral Oral examination 66  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.