546-0747/03 – Environmentální právo (ENVPR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prameny právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o environmentální legislativě v České republice. Úvod je věnován státní správě v oblasti ŽP v České republice. Dále je pozornost zaměřena na právní úpravu na ochranu ovzduší, vod, půdy, na právní režim ochrany přírody a krajiny, lesního půdního fondu a lesa, na právní úpravu odpadového hospodářství, na právní úpravu posuzování vlivů na ŽP, na ochranu ŽP při využívání nerostného bohatství, na péči o pracovní prostředí z pohledu péče o zdraví lidu, na ochranu před hlukem a vibracemi, na právní úpravu péče o jadernou bezpečnost a na právní úpravu péče o kulturní památky.

Povinná literatura:

TUHÁČEK, M., J. JELÍNKOVÁ a kol. Právo životního prostředí (1. vydání). Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 288 s. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: zvláštní část (1. vydání). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 621 s. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí (3. vydání). Praha: C.H.Beck, 2010. 630 s. ISBN 978-80-7400-338-7. KRÄMER, L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000.

Doporučená literatura:

HERČÍK, M., J. FIEDOR, H. MUELLEROVÁ. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 186 s. ISBN 978-80-248-1837-5. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (2. vydání). Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 228 s. ISBN 978-80-7357-593-9. Úplné znění (ÚZ) č. 1223. Nakladatelství Sagit. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-7488-255-5. LAPČÍK, V. The New Environmental Legislation in Sphere of Waste Management and the E.I.A. Legislation in Sphere of the Waste Management and Mining Industry in the Czech Republic. In: 34th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor: University of Belgrade, 2002, s. 234-239. ISBN 86-80987-17-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) a ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) a jejich vztah k ochraně ŽP. 2. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 3. Právní úprava odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů atd.). 4. Právní úprava v oblasti obalů - zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a související právní předpisy. 5. Právní úprava ochrany ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 7. Právní úprava péče o vodu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy. 8. Právní režim ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 9. Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). Ochrana lesního půdního fondu a lesa (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). 10. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy). 11. Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 12. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13. Ochrana veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní