546-0747/04 – Environmentální právo (ENVPR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prameny právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o environmentální legislativě v České republice. Úvod je věnován státní správě v oblasti ŽP v České republice. Dále je pozornost zaměřena na právní úpravu na ochranu ovzduší, vod, půdy, na právní režim ochrany přírody a krajiny, lesního půdního fondu a lesa, na právní úpravu odpadového hospodářství, na právní úpravu posuzování vlivů na ŽP, na ochranu ŽP při využívání nerostného bohatství, na péči o pracovní prostředí z pohledu péče o zdraví lidu, na ochranu před hlukem a vibracemi, na právní úpravu péče o jadernou bezpečnost a na právní úpravu péče o kulturní památky.

Povinná literatura:

TUHÁČEK, M., J. JELÍNKOVÁ a kol. Právo životního prostředí (1. vydání). Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 288 s. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: zvláštní část (1. vydání). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 621 s. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí (3. vydání). Praha: C.H.Beck, 2010. 630 s. ISBN 978-80-7400-338-7. KRÄMER, L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000.

Doporučená literatura:

HERČÍK, M., J. FIEDOR, H. MUELLEROVÁ. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 186 s. ISBN 978-80-248-1837-5. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (2. vydání). Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 228 s. ISBN 978-80-7357-593-9. Úplné znění (ÚZ) č. 1223. Nakladatelství Sagit. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-7488-255-5. LAPČÍK, V. The New Environmental Legislation in Sphere of Waste Management and the E.I.A. Legislation in Sphere of the Waste Management and Mining Industry in the Czech Republic. In: 34th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor: University of Belgrade, 2002, s. 234-239. ISBN 86-80987-17-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) a ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) a jejich vztah k ochraně ŽP. 2. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 3. Právní úprava odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů atd.). 4. Právní úprava v oblasti obalů - zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a související právní předpisy. 5. Právní úprava ochrany ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 7. Právní úprava péče o vodu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy. 8. Právní režim ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 9. Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 10. Ochrana lesního půdního fondu a lesa (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). 11. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy). 12. Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 13. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14. Ochrana veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku