546-0763/01 – Technologies of Treatment and Hydro-separation Processes (UHP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
JAV02 Ing. Lucie Javůrková
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to characterize treatment processes of raw materials, namely preparatory, main and auxiliary processes used in the treatment of mineral raw materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course is to introduce the theoretical basis for the processing of raw materials, namely the preparatory processes (crushing, grinding, sorting), the main processes that separate část productive and part waste (physical separation methods, physical-chemical and chemical processes) and ancillary processes (drainage, surface treatment, drying to the desired humidity).

Compulsory literature:

Schubert,H.: Handbuch der mechanischen Verfahrenstechnik: Partikeleigenschaften, Mikroprozesse, Makroprozesse, Zerteilen, Agglomerieren, Trennen, Mischen, Schüttgut. Band 1 + Band 2, Weinheim: Wiley-VCH, 2003. ISBN 3-527-30577-7, 498 s. + 500 – 1271 s. Schmidt,P.; Körber,R.; Coppers,M.: Sieben und Siebmaschinen. Grundlagen und Anwendung. Weinheim : Wiley-VCH, 2003, ISBN 3-527-30207-7 (váz.) 210

Recommended literature:

Current publication about ore dressing and coal processing.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět dává studentům tohoto oboru základní znalosti z úpravy nerostných surovin (postupy, principy, technologická zařízení ap.) a souvisejících hydroseparačních procesů. Přednášky: 1. Podstata a účel úpravy nerostných surovin, volba způsobu úpravy. Základní pojmy a charakteristiky technologických procesů úpravy surovin. 2. Přípravné úpravnické procesy, jejich členění dle technologického účelu. Principy zdrobňování surovin, charakteristiky procesů drcení a mletí a strojů pro mechanické rozpojování. 3. Třídění surovin a produktů úpravy, jeho účel. Technologické modifikace mechanického třídění na roštech a sítech. Rozdělení a principy funkce mechanických třídičů. 4. Hlavní úpravnické procesy, jejich dělení dle principu. Separační procesy fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické a jejich základní technologické znaky. 5. Gravitační technologie rozdružování nerostných (a druhotných) surovin statické a dynamické, teoretická podstata a možnosti aplikace. 6. Magnetické, elektrické, fotometrické a radiometrické separační postupy úpravy surovin, teoretická podstata a možnosti aplikace. 7. Fyzikálně-chemické a chemické metody úpravy látek a surovin, podstata jednotlivých technologických modifikací flotace. Technologické charakteristik pyro- a hydrometalurgických procesů zpracování surovin a koncentrátů. 8. Rozbor možností úpravy a recyklace druhotných surovin. Principy použitelných technologií, případné aplikace z oblasti zpracování surovin z těžkého průmyslu. 9. Hodnocení upravitelnosti a možných způsobů úpravy nerostných i druhotných surovin - metodický postup, praktické příklady. Hodnocení účinnosti dělení látek. 10. Základy teorie soupádnosti, výpočet konečných pádových rychlostí a součinitele soupádnosti. Použitelnost pádových rychlostí při studiu procesů: sedimentace, hydraulické třídění, gravitační rozdružování. 11. Pomocné úpravnické procesy, jejich dělení. Odvodňování a sušení hrubozrnných a jemnozrnných látek a suspenzí, principy a použitelnost. Technicko-technologické charakteristiky odvodňovacích zásobníků, třídičů, odstředivek, filtrů a sušáren. 12. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných a kalových suspenzí. Charakteristika procesů koagulace a flokulace suspenzí. Výpočet usazovací nádrže pro prosté usazování bez turbulence a s turbulencí. 13. Technicko-technologická podstata procesu filtrace suspenzí, matematický model filtrace. Návrh parametrů filtru na podkladě výsledků modelových filtračních testů. 14. Podstata vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace suspenzí. Charakteristiky jednotlivých filtrů. 15. Technologické charakteristiky odkališť (kalových nádrží, lagun, kalových polí), způsoby naplavování, stabilizace ochranných hrází. Revitalizace starých odkališť - principiální možnosti. Cvičení: 1. Testování gravitační upravitelnosti uhlí (plavící rozbor, křivky upravitelnosti). 2. Drcení referečního vzorku a zkušeního vzorku (vápenec/křemen), stanovení redukčního poměru a zrntostníh charakteristik vzorků, diagramy zrnitosti. 3. Magnetické rozdružování baryt-sideritové rudniny. 4. CST - testovní filtrovatelnosti minerálních suspenzí, 5. Měření zhutňovacích rychlostí vzorků kalů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 8  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner