546-0764/01 – Bibliography ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TKA20 Mgr. Daniela Tkačíková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Professional and scientific information is the basis of university education as well as scientific research. The ability to find, monitor and process information saves times and increases the quality of the results of studies and scientific research. Libraries are still the main source of primary documents. Nevertheless, currently an access to information is not provided only by classical library catalogues and printed bibliographies. The focus is shifted towards electronic sources and services – data bases on CD-ROMs and network information available by means of the Internet. A necessary precondition for independent effective work with information is knowledge related to processing, storing and looking up information in the electronic systems. The objective of the course is to provide the students with the opportunity to obtain necessary knowledge that will facilitate their orientation in traditional documents, library information sources and service or other information workplaces, including the capability of independent work with electronic sources. The course should enable the students to obtain basic information literacy that will be beneficial not only in the course of their studies at university but also in further studies.

Compulsory literature:

ČSN ISO 690 : Bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace : bibliografické citace : část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4. (informace na s. 51-111) PAPÍK, Richard. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : Ekopress, 1998. 220 s. ISBN 80- 86119-03-3. RENDA, Miroslav. Internet Explorer 5.5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2000. 223 s. ISBN 80-247-0006-9. SATRAPA, Pavel. Internet s Windows 98 pro zelenáče. Praha : Neokortex, 1999. 208 s. ISBN: 80-902230-8-7. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha : Výpočetní centrum ČVUT, 1997. 76 s. ISBN 80-01-01650-1. TKAČÍKOVÁ, Daniela, ŠENOVSKÝ, Michail. Informační zdroje sítě Internet. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 238 s. ISBN 80- 86111-24-5. VYMĚTAL, Jan, VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. ZEDNÍČEK, Rostislav. Internet Explorer 5.5. Praha : Grada, 2000. 112 s. ISBN 80- 247-9019-X. ŽID, Norbert. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. ISBN 80-85943-58-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Přednáška: Úvod do předmětu, základní cíle a struktura, seznámení s dostupnou literaturou, význam informační gramotnosti pro studium i celoživotní vzdělávání apod. Cvičení: Seznámení se službami ÚK VŠB-TU Ostrava, prohlídka knihovny, nabídka informací o knihovně a elektronické služby ÚK v prostředí World Wide Web. 2. Přednáška: Informační prameny – typologie a základní charakteristika (monografie, periodika, aj., primární, sekundární a terciární zdroje, tradiční informační zdroje versus moderní informační technologie (báze dat na CD-ROM, online přístup, elektronické dokumenty na Internetu apod.), pojmy ISBN a ISSN. Cvičení: Seznámení s konkrétními typy informačních pramenů – tradičními i elektronickými (na CD-ROM i v síti Internet). 3. Přednáška: Informační systémy – základní pojmy z teorie informačních systémů, informační systém, typologie IS – dokumentografické informační systémy, faktografické informační systémy, expertní systémy, hypertextové systémy apod., knihovnicko- informační systém, informační průmysl a jeho produkty. Cvičení: Seznámení s příklady jednotlivých typů systémů prostřednictvím Internetu a zdrojů na CD-ROM. 4. Přednáška: Informační a knihovní služby – typy služeb (výpůjční, meziknihovní výpůjční služby, “electronic document delivery”, informační, bibliografické, rešeršní, služby informačního průmyslu apod.), jejich charakteristika a možnosti využití. Cvičení: Praktické ukázky knihovních a informačních služeb s využitím Internetu. 5. Přednáška: Zpracování informací (jmenný záznam, věcné zpracování – klíčová slova, předmětová hesla, systematické jazyky – MDT, deskriptory, tezaury, anotace, abstrakt, referát). Cvičení: Praktické ukázky s využitím tradičních dokumentů, online katalogu ÚK a informačních zdrojů ÚK na CD-ROM (báze MDT, Compendex, EconLit a Česká národní bibliografie) a síťových zdrojů na Internetu. 6. Přednáška: Bibliografie, knihovní katalogy, referátové časopisy, báze dat, vyhledávací jazyky a příklady využití těchto zdrojů při zjišťování informací, buď při hledání konkrétních dokumentů nebo při zjišťování informačních pramenů na určité téma. Cvičení: Vyhledávání informací v tradičních zdrojích, příklady a ukázky elektronických zdrojů. 7. Přednáška: Služby knihoven a informační systémy v ČR, oborově orientované systémy. Cvičení: Seznámení se systémem knihovnicko-informačních služeb v ČR prostřednictvím zdrojů na Internetu. 8. Přednáška: Dokumentografické báze dat – typologie (mezinárodní, národní, univerzální, oborově nebo druhově specializované apod.), možnosti jejich využívání prostřednictvím rešeršních služeb, producenti a poskytovatelé v ČR i v zahraničí. Podmínky pro samostatné využívání bází dat na CD-ROM, základy formulace požadavku, vyhledávací jazyk. Cvičení: Seznámení s konkrétními typy bází dat na CD-ROM, které zpřístupňuje ÚK v síti univerzity na serveru Ultra*Net (Compendex, ISSN Compact, Česká národní bibliografie). 9. Přednáška: Využití zdrojů a služeb Internetu pro získávání informací, informace o základních službách a aplikacích sítě Internet (e-mail, elektronické konference, USENET, ftp, telnet, gopher, World Wide Web aj.), síťové adresy, informace o programovém vybavení a používaných formátech dokumentů, charakteristika dostupných zdrojů s důrazem na informační zdroje využitelné při získávání odborných informací. Cvičení: Praktické ukázky jednotlivých služeb a aplikací na Internetu, seznámení se základním programovým vybavením, ukázky práce s různými formáty dokumentů. 10.Přednáška: Vyhledávací služby a nástroje na Internetu jako nezbytný prostředek pro efektivní práci se zdroji na dokumentů – typy vyhledávacích nástrojů a služeb (starting points pages, virtuální knihovny, předmětově orientované vyhledávací služby, search engines, metahledače, unifikované vyhledávací nástroje a další specializované služby pro hledání osob, adres elektronické pošty, diskusních skupin aj.), rešeršní strategie a techniky, použití pokročilých metod hledání, boolovské a distanční operátory, hlavní zásady při vyhledávání informací, vyhodnocování výsledků vyhledávání. Cvičení: Práce s vybranými konkrétními službami reprezentujícími jednotlivé typy vyhledávacích nástrojů. 11.Přednáška: Užitečné informační zdroje na Internetu (nakladatelské informace, noviny, časopisy, elektronická knihkupectví, knihovní katalogy, volně přístupné báze dat, normy, patenty apod.) a možnosti jejich využití při zjišťování informací s důrazem na studijní zaměření frekventantů přednášky. Cvičení: Praktické cvičení se zdroji na Internetu s využitím domovských stránek ÚK. 12.Přednáška: Hodnocení kvality informačních zdrojů (tradičních i elektronických), informační a uživatelská etika, “netiketa”, problematika respektování copyrightu a autorských práv (včetně elektronických zdrojů a software), seznámení s českým autorským zákonem – důležitá součást informační gramotnosti. Cvičení: Ukázky kvalitních informačních zdrojů na Internetu, další informační zdroje na Internetu využitelné při profesionální práci (např. firemní informace, domovské stránky univerzit, vědeckých organizací a institucí apod.). 13.Přednáška: Informační příprava diplomové aj. práce, bibliografické soupisy a citace, norma ČSN ISO 690, citování elektronických zdrojů. Cvičení: Samostatné vyhledání informací na určité téma prostřednictvím dostupných elektronických informačních zdrojů (online katalog ÚK, báze dat na CD-ROM a zdrojů na Internetu). Formulace zadání rešerše a vytvoření soupisu literatury v souladu s normou pro bibliografické citace. 14.Přednáška: Závěr – stručná informace o možnostech elektronického publikování v prostředí WWW (jazyk HTML, HTML editory, informační architektura pro WWW, zásady web designu, digitalizace dokumentů, konverze do PDF, OCR apod.), informace o rozvoji moderních informačních technologií, elektronické a digitální knihovny apod. Cvičení: Praktické ukázky zdrojů na Internetu, práce se skenerem apod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner